Tại sao Đức Phật giúp được mẹ Mục Kiền Liên thoát kiếp địa ngục

Ngày đăng: 04-09-2023||

Người nào muốn cứu cha mẹ ở địa ngục, thì phải thực hiện như Đức Phật và vị Mục Kiền Liên vậy.


Câu hỏi:

Đức Phật đã khẳng định nhân quả không thể thay đổi được. Ai làm nấy chịu, ai ăn nấy no. Trong Thiền tông cũng có dạy ai nói có thể cứu giùm đó là kẻ đại lường gạt. Vậy tại sao Như Lai lại có thể xin cho mẹ của ông Mục Kiền Liên có thể được hưởng nghiệp phước đức ở cõi trời, ngay trong khi bà đang ở Địa ngục?

Trả lời:

Đức Phật đã khẳng định nhân quả không thể thay đổi được. Ai làm nấy chịu, ai ăn nấy no. Trong Thiền tông cũng có nói: Ai nói có thể cứu giùm đó là kẻ đại lường gạt. Vậy tại sao Như Lai lại có thể xin cho một cá nhân nào đó, cụ thể là mẹ của ông Mục Kiền Liên cho bà được hưởng nghiệp phước đức ở cõi trời ngay trong khi bà đang phải thọ nhận nghiệp ác của mình ở địa ngục.

Phải biết Đức Phật dạy là dạy cho những người phàm phu như chúng ta, chứ Đức Phật không phải dạy cho Chư Phật. Hiện nay nếu có vị nào giống như mẹ của Đức Mục Kiền Liên, có vị tu hành nào toàn năng toàn giác như Đức Phật tìm được 10 vị tu hành có công đức thì các vị này mới lách luật nhân quả được. Còn không có thì hành như Đức Phật là lừa người khác vậy.

Đức Phật biết đến đời Mạt pháp Thầy chùa giả, tu theo đạo Phật rất nhiều. Nên Đức Phật phải dạy bài học này cho các vị Thầy đời Mạt pháp biết: Người nào muốn cứu cha mẹ ở địa ngục, thì phải thực hiện như Đức Phật và vị Mục Kiền Liên vậy. Còn không có vị Toàn năng toàn giác, không có vị Thần thông bậc nhất, mà tổ chức cứu người ở địa ngục. Đây là những tay Thầy lừa đảo, còn siêu lừa đảo nữa là tụng kinh để rước người ở địa ngục lên:

Thế gian gian xảo người ơi

Học Phật trí tuệ sáng ngời mới thông

Không học Giáo lý nói ngông

Coi chừng nhân quả vào trong ngục liền.

 

Thế gian huyền bí linh thiêng

Của loài âm hiện, linh thiêng vui đời

Thiền tông khi được ra đời

Tà tông bị phá hết đời người ngu.

 

Thầy tu phải bỏ đầu ngu

Chỉ đâu trí tuệ, mới tu Phật Đà

Phật Đà lời dạy Thích Ca

Giác ngộ giải thoát, để ta về nguồn.

Giải Đáp Thiền Tông 02/08/2023


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com