Phật - Pháp - Tăng

Ngày đăng : 09-01-2021 08:01:59

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật. Tăng là 1 vị nhà sư thanh

Xem thêm

Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng : 21-01-2021 09:01:33

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái này

Xem thêm

Xin Đố Các Phật Tử: Trong Chùa Ai Cao Nhất?

Ngày đăng : 28-12-2020 04:12:52

trong chùa có 4 người: Hoà Thượng – Thượng Toạ - Đại Đức - Phật Tử trong 4 người này ai là cao nhất và thành phật được?

Xem thêm

Cốt Lõi Để Phật Giáo Phát Triển!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:00

đạo Phật mà bung cái giáo lý ra tôi bảo đảm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật

Xem thêm

Thiền Tông - Làm Đúng Quy Luật Phật Giới Sẽ Chờ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:09

trước kia tu cái gì tu cũng được nhưng mà khi tu theo Thiền tông phải đúng cái quy luật của nó mới giải thoát được

Xem thêm

Giáo Lý Phật Giáo Ai Dấu ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

giáo lý là nói rõ sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo con nói rõ sự thật thì phật tử hiểu hết người ta không

Xem thêm

Lập Hội Đạo Thiền Tông Cần ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:57

Thiền tông: chỉ lập: ”hội đạo thiền tông…..”

Xem thêm

Phẩm Cấp Nào Hiểu Được Bí Yếu Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:46

nối tiếp dòng thiền tông mới hiểu được cái này, còn tất cả mấy phẩm cấp là chỉ biết cái bề nổi thôi còn bề sâu

Xem thêm

Hôm nay, con thật sự mới là một phật tử chân chính, tức con Phật

Ngày đăng : 18-01-2021 12:01:29

Người muốn làm một phật tử thật đúng nghĩa, người ấy bắt buộc phải nhận ra Tri, Kiến chân thật của chính mình; còn

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com