Là Phật tử thiền tông, phật gia thiền tông muốn báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền và quá khứ thì báo hiếu thế nào cho đúng

Ngày đăng : 20-01-2021 07:01:46

nói “báo hiếu” thì nói cái của người tu vật lý; chứ Thiền tông không có báo hiếu gì

Xem thêm

Giải Đáp 21/1/2022: Mục Kiền Liên Cứu Mẹ. Đá Mão Nhiệt Vương. A La Hán. Công Đức

Ngày đăng : 02-02-2022 04:02:45

Càng đọc sách Thiền Tông nghe giải đáp nhiều lần càng thấy cảm ngộ nhiều

Xem thêm

Mục Kiền Liên Cứu Mẹ Thanh Đề Thoát Kiếp Địa Ngục

Ngày đăng : 08-02-2022 06:02:54

Ông phải tìm cho được Mười Vị tăng, tu mà đã có công Đức từ nhiều đời trước, mời đến đây! Như Lai kiểm xem số công Đức

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng : 03-08-2023 12:08:50

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế

Xem thêm

Cửa xuống địa ngục ở đâu trên trái đất

Ngày đăng : 09-08-2023 12:08:27

Người có con mắt hồng ngoại phân giải thật cao thì sẽ thấy cửa địa ngục này.

Xem thêm

Làm sao Mục Kiền Liên nhìn biết vị tăng nào có công đức

Ngày đăng : 12-08-2023 07:08:04

ngoài Phật nhãn của Đức Phật thì làm sao Mục Kiền Liên có thể nhận ra ai là người đã có công đức từ nhiều kiếp

Xem thêm

Mục Liên Mẫu sau khi thoát ra khỏi địa ngục

Ngày đăng : 13-08-2023 03:08:15

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin vị Chúa trời cho Mục Liên Mẫu trở lại làm người nước Vô Cấu, lớn lên học công thức, tạo công

Xem thêm

Làm sao công đức quấn được ác đức

Ngày đăng : 04-09-2023 10:09:18

còn vị nào bắt chước Phật mà làm thì cũng thành công đó, là tự mình bị nghiệp ác đức xuống địa ngục, chớ

Xem thêm

Tại sao Đức Phật giúp được mẹ Mục Kiền Liên thoát kiếp địa ngục

Ngày đăng : 04-09-2023 10:09:54

Người nào muốn cứu cha mẹ ở địa ngục, thì phải thực hiện như Đức Phật và vị Mục Kiền Liên vậy.

Xem thêm

Cách ngồi thiền xuất công đức ra

Ngày đăng : 10-09-2023 05:09:08

Là các vị Thầy tu có công đức, được vị Phật đề nghị cho công đức để Đức Phật cứu người ở địa ngục.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com