Người tu mở mắt đạo sao không dẫn dắt được những người còn chìm trong u mê mờ tối

Ngày đăng : 24-11-2019 08:11:13

Thế giới này mà nói: tôi mở mắt đạo thì mở mắt cô hồn chớ đạo cái gì, là thánh nhập vô để mở mắt nói

Xem thêm

Phật A Di Đà Lập Đạo Gì - Đố Ai Biết?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:32

A Di Đà là: vô lượng thọ và vô lượng quang, tức nhiên Ngài nói: có 1 hạt minh châu: vô lượng thọ - vô lượng quang

Xem thêm

Mục Đích Của Đạo - Đạo Thiên Chúa - Tòa Thánh

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:36

Giải thoát này là độc quyền cho ông Phật Thích Ca trên thế giới này không có ông thứ hai dạy cái giải thoát,

Xem thêm

Toàn Năng Toàn Giác..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:44

1 con người: toàn năng toàn giác, có nghĩa là: làm được tất cả và biết được tất cả, vì thế mới thành lập cái đạo:

Xem thêm

Đạo là gì, ai lập ra

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:44

Vị lãnh đạo Thánh lập ra đạo hiển linh. Có nhiều danh gọi. Đạo hiển linh là đạo rất nhiều người tu nhất.

Xem thêm

Đạo chân thật là gì, ai lập ra, tu để được gì

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:32

Đạo chân thật là đạo dạy cái gì cũng chân thật, rõ ràng

Xem thêm

Đạo hiển linh là gì, ai lập ra, tu để được gì

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:37

Đạo hiển linh tu để thành "thánh hiển linh".

Xem thêm

Đạo khoa học vật lý là gì, ai lập ra, tu để được gì

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:19

Tu theo đạo khoa học vật lý để trở thành người toàn biết về khoa học vật lý ở trái đất này.

Xem thêm

Nhiệm vụ của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là gì

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:03

 trợ giúp tánh người sống nhàn hạ, không làm gì ở trái đất này mà bị nhân quả. 

Xem thêm

Người mở con mắt đạo là người như thế nào

Ngày đăng : 17-12-2021 01:12:23

Tất cả những người mà lập đạo này đạo kia, anh phải có cái con mắt nầy.

Xem thêm

Sao Đạo Phật lập ra ở Trái đất rất khó

Ngày đăng : 12-03-2022 10:03:00

Đạo Phật là do vị Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh ở hành tinh cõi trời Đâu Suất xuống trái đất xin lập ra đạo Phật, nhưng có

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com