Kiên Định - Vững Tin - Độc Hành Mới Là Người Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:21

tinh hoa đạo phật ra mà không chịu nhận thì nó sẽ bay mất - mà 10 ngàn năm mới có 1 lần công bố ra

Xem thêm

Nhân - Quả...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:43

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi,

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16-02-2023 (ndlc)

Ngày đăng : 25-02-2023 10:02:08

Tại sao hạt công đức lại có ở trái đất?
Tại sao con người thích tưởng tượng?

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 (ndlc)

Ngày đăng : 03-08-2023 12:08:50

Số lượng tánh Phật được giải thoát thì vô cùng ít ỏi so với số còn đi luân hồi hoặc làm vi khuẩn. Biết rõ như thế

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com