Sáu pháp môn tu có thủ ấn của đạo Phật

Ngày đăng: 24-08-2020||

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Hai Tay Bắt Thủ Ấn "Chuyển Pháp Luân"


 
 
 
 
 
 
- ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NGỒI Ở GIỮA: HAI TAY BẮT THỦ ẤN "CHUYỂN PHÁP LUÂN" TỨC CHUYỂN TIẾNG NÓI THEO DÒNG LUÂN HỒI DO ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG CUỐN HÚT VÀ KÉO ĐI.
 
- BÊN PHẢI LÀ ĐỨC PHẬT QUÁ KHỨ CA DIẾP, HAI TAY BẮT "TRÌ BÌNH THỦ ẤN"
 
- BÊN TRÁI LÀ ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI DI LẶC, HAI TAY BẮT "KHỔ ĐẾ THỦ ẤN"
 
KINH TU GỒM CÓ 2 BỘ, GỒM:
 
1- BỘ KINH TRƯỜNG A HÀM.
 
2- BỘ KINH TRƯỜNG BỘ
 
PHƯƠNG PHÁP TU:
 
- CÓ 37 PHÁP QUÁN – GỌI LÀ QUÁN TRỢ ĐẠO.
 
- AI TRỢ GIÚP? – DO 01 VỊ THÁNH TRỢ GIÚP MỚI THÀNH CÔNG ĐƯỢC. 
 
CHIA RA LÀM 16 THỂ LOẠI, GỒM:
 
*THỂ LOẠI 1: Quán "TỨ KHỔ ĐẾ"
 
1- Ngồi Quán để biết 4 cái khổ cùng cực của thân người: Sanh – Lão – Bệnh – Tử!
 
*THỂ LOẠI 2: Quán "TỨ DIỆU ĐẾ"
 
2- Ngồi Quán để biết 4 cái kỳ diệu của Thân người: Muốn sanh đâu cũng được!
 
*THỂ LOẠI 3: Quán "THÂN BẤT TỊNH"
 
3- Ngồi Quán để biết Thân người không sạch!
 
*THỂ LOẠI 4: Quán "TỨ NIỆM XỨ"
 
4- Ngồi Quán để biết Thân người duyên hợp 4 thứ: Đất – Nước – Gió – Lửa
 
*THỂ LOẠI 5: Quán "VÔ THƯỜNG"
 
5- Ngồi Quán để biết thân mình là vô thường, tức chết lúc nào mà cũng không biết trước được.
 
*THỂ LOẠI 6: Quán "VÔ NGÃ"
 
6- Ngồi Quán để biết Tánh Người không có Ngã tức ta chân thật.
 
*THỂ LOẠI 7: Quán "VỌNG TƯỞNG" có 3 cách Quán:
 
7-1. Ngồi Quán Thấy Vọng Tưởng.
 
8-2. Ngồi Quán Dẹp Vọng Tưởng
 
9-3. Ngồi Quán Biết Biết Vọng Không Theo
 
*THỂ LOẠI 8: Quán "TỪ BI"
 
10- Ngồi Quán để thương muôn loài.
 
*THỂ LOẠI 9: Quán "BÁT ÁI"
 
11- Ngồi Quán thương tất cả mọi người.
 
*THỂ LOẠI 10: Quán "BÁT CHÁNH ĐẠO", có 8 cách Quán:
 
12-1. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Vô Sắc.
 
13-2. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Hữu Sắc.
 
14-3. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên nước Cực Lạc.
 
15-4. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Tứ Thiên Vương.
 
16-5. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Dục Giới
 
17-6. Ngồi Quán để biết con đường Vãng sanh lên các cõi Trời Ngọc Hoàng.
 
18-7. Ngồi Quán để biết con đường làm Thần Thừa Hành.
 
19-7. Ngồi Quán để biết con đường tái sanh làm người Giàu Sang.
 
*THỂ LOẠI 11: Quán "LỤC CĂN VIÊN THÔNG", có 6 cách Quán:
 
20-1. Ngồi Quán để Nhãn Căn Viên Thông, tức Mắt nhìn thấy được thông xa.
 
21-2. Ngồi Quán để Nhĩ Căn Viên Thông, tức Tai nghe được thông xa.
 
22-3. Ngồi Quán để Tỷ Căn Viên Thông, tức Mũi Ngửi mùi được viên thông.
 
23-4. Ngồi Quán để Thiệt Căn Viên Thông, tức Lưỡi nếm được vị được thông.
 
24-5. Ngồi Quán để Ý Căn Viên Thông, tức Ý biết được thông.
 
25-6. Ngồi Quán để Thân Căn Viên Thông, tức Thân xúc chạm được thông.
 
*THỂ LOẠI 12: Quán "NHÌN THẤY PHẬT, BỒ TÁT" Có 2 cách Quán:
 
26-1. Ngồi Quán để thấy vị Phật
 
27-2. Ngồi Quán để thấy Bồ Tát.
 
*THỂ LOẠI 13: Quán "NHÌN THẤY CÕI ÂM" có 3 cách Quán:
 
28-1. Ngồi Quán để thấy các loài Thần làm việc.
 
29-2. Ngồi Quán để thấy các loài Thánh làm việc.
 
30-3. Ngồi Quán để thấy các loài Địa Ngục sống.
 
*THỂ LOẠI 14: Quán "NGŨ PHẦN CỦA THÂN NGƯỜI" có 5 cách Quán
 
31-1. Ngồi Quán để biết công dụng của Đất.
 
32-2. Ngồi Quán để biết công dụng của Nước.
 
33-3. Ngồi Quán để biết công dụng của Gió.
 
34-4. Ngồi Quán để biết công dụng của Lửa.
 
35-5. Ngồi Quán để biết công dụng của Điện từ Âm Dương.
 
THỂ LOẠI 15: Quán "LỤC DIỆU PHÁP MÔN" có 6 cách Quán.
 
36-1. Ngồi Quán để biết hơi thở ra vô.
 
36-2. Ngồi Quán để đếm hơi thở ra vô.
 
36-3. Ngồi Quán để theo hơi thở ra vô, gọi là tùy tức.
 
36-4. Ngồi Quán để kiềm cho hơi thở dừng, gọi là dừng tức.
 
36-5. Ngồi Quán để kéo hơi thở trở lại.
 
36-6. Ngồi Quán để kiềm cho hơi thở tịnh, gọi là định tức.
 
*THỂ LOẠI 16: Quán "TỨ QUẢ THANH VĂN" có 4 cách Quán:
 
37-1. Ngồi Quán "Ép Thân và Tánh Người Định"
 
- Thành công, được gọi là "Định Sanh Hỷ Lạc"
 
- Chứng được "Tu Đà Hoàn" Gọi là "Nhập Lưu" Tức nhập vào dòng Thánh.
 
37-2. Ngồi Quán "Ép Thân và Tánh Người Định và Vui", tách rời ra.
 
- Thành công, được gọi là "Ly Định Sanh Hỷ Lạc"
 
- Chứng được "Tư Đà Hàm"
 
37-3. Ngồi Quán "Ép Thân và Tánh Người phát ra Thần thông"
 
- Thành công, được gọi là "Người có Thần Thông"
 
- Chứng được "A Na Hàm"
 
37-4. Ngồi Quán "Ép Thân và Tánh Người nhập vào Thanh Tịnh và Thần thông"
 
- Thành công, được gọi là "Nhập Thánh có Thần thông"
 
- Chứng được "A La Hán", người thế gian gọi là "Thánh A La Hán" hay "Thánh bất động"
 
THÁNH A LA HÁN CAO NHẤT CÓ 18 PHÉP THẦN THÔNG:
 
* Phép Thần thông này, duy nhất chỉ có Vị Phật mới chứng được. Còn người bình thường, tu chứng cao nhất là 5 phép thôi.
 
DANH GỌI LÀ "THẬP BÁT" LA HÁN, GỒM:
 
01- Tọa Lộc La Hán
 
02- Khánh Hỷ La Hán
 
03- Cừ Bát La Hán
 
04- Tháp Pháp La Hán
 
05- Tĩnh Tọa La Hán
 
06- Quá Giang La Hán
 
07- Kỵ Tượng La Hán
 
08- Tiếu Sư La Hán
 
09- Khai Tâm La Hán
 
10- Thám Thủ La Hán
 
11- Trầm Tư La Hán
 
12- Khoái Nhĩ La Hán
 
13- Bố Đại La Hán
 
14- Ba Tiêu La Hán
 
15- Trường Mi La Hán
 
16- Kháng Môn La Hán
 
17- Hàng Long La Hán
 
18- Phục Hổ La Hán
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
 
KINH TU CÓ 2 BỘ:
 
1- BỘ KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
 
2- BỘ SÁCH DUY THỨC HỌC.
 
CÁCH TU:
 
HỌC CHO THÔNG 2 BỘ KINH VÀ SÁCH NÀY
 
TU THÀNH TỰU CAO NHẤT:
 
GIẢNG SƯ ĐẠO PHẬT.
 
PHONG CÁCH THỜ:
 
- ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NGỒI Ở GIỮA: HAI TAY BẮT THỦ ẤN "CHUYỂN PHÁP LUÂN"
 
- BÊN PHẢI LÀ ĐỨC PHẬT CHÁNH TRÍ TÔN VƯƠNG: HAI TAY BẮT "THỦ ẤN GIẢNG DẠY"
 
- BÊN TRÁI LÀ ĐỨC PHẬT DIỆU QUANG VƯƠNG: HAI TAY BẮT "THỦ ẤN TRANH LUẬN"
 
 
 
 
 
KINH TU CÓ 12 BỘ:
 
01- Kinh Viên Giác 
 
02- Kinh Kim Cang
 
03- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
 
04- Kinh Dược Sư
 
05- Kinh Đại Bi
 
06- Kinh Lăng Già
 
07- Kinh Tứ Thập Nhị Chương
 
08- Kinh Hoa Nghiêm.
 
09- Kịnh Địa Tạng
 
10- Kinh Đại Bát Niết Bàn
 
11- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 
12- Kinh Duy Ma Cật
 
CÁCH TU:
 
SUY TƯ, NGHĨ TƯỞNG 12 BỘ KINH VÀ SÁCH NÀY
 
TU THÀNH TỰU CAO NHẤT:
 
KỸ SƯ ĐẠO PHẬT.
 
PHONG CÁCH THỜ:
 
- ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NGỒI Ở GIỮA: HAI TAY BẮT THỦ ẤN "CHUYỂN PHÁP LUÂN"
 
- BÊN PHẢI LÀ ĐỨC PHẬT ĐẠI TRÍ TÔN VƯƠNG: HAI TAY BẮT "XÚC ĐỊA THỦ ẤN"
 
- BÊN TRÁI LÀ ĐỨC PHẬT CHÂN NHƯ ĐỊA VƯƠNG: HAI TAY BẮT "HƯƠNG VỊ PHÁP THỦ ẤN"
 
 
 
 
KINH TU CÓ 2 BỘ:
 
1- VÔ LƯỢNG THỌ
 
2- VÔ LƯỢNG QUANG
 
CÁCH TU:
 
- NIỆM CÂU "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"
 
- LÀM PHƯỚC THIỆN THẬT NHIỀU.
 
TU THÀNH TỰU CAO NHẤT:
 
VÃNG SANH LÊN NƯỚC CỰC LẠC.
 
PHONG CÁCH THỜ: (CÓ 02 TẦNG)
 
* TẦNG TRÊN THỜ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI: HAI TAY BẮT THỦ ẤN "CHUYỂN PHÁP LUÂN".
 
* TẦNG DƯỚI THỜ 01 VỊ PHẬT VÀ 02 VỊ BỒ TÁT, GỒM:
 
* CHÍNH GIỮA THỜ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ: TƯ THẾ ĐỨNG, HAI TAY BẮT ẤN "THÍ NGUYỆN THỦ"
 
   +Tay phải cầm cành hoa sen, kiểm thiền.
 
   +Tay trái buông xuôi, rước người tu Tịnh Độ vãng sanh lên nước Cực Lạc.
 
   - Quần áo mặc 04 mầu đẹp rực rỡ: Vàng – Xanh – Hồng – Trắng.
 
*BÊN PHẢI CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ, LÀ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM.
 
   - Tay phải cầm bình nước Cam Lồ, đưa ra trước, miệng bình trúc xuống
 
   - Tay trái cầm cành Dương Liễu, đưa lên ngang vai.
 
Bên Trái Đức Phật A Di Đà là BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ.
 
   - Tay phải cầm hạt Minh Châu, đưa ra ngang ngực.
 
   - Tay trái cầm cành hoa sen.
 
 
 
 
KINH TU:
 
LẤY CÁC CÂU THẦN CHÚ TRONG 3 QUYỂN KINH ĐẠI THỪA, GỒM:
 
1-KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, TRỊ BỆNH VONG NHẬP XÁC.
 
2-KINH DƯỢC SƯ, TRỊ BỆNH THÂN TỨ ĐẠI.
 
3-KINH ĐẠI BI, TRỊ BỆNH THÂN BUỒN RẦU.
 
CÁCH TU:
 
-NIỆM CÂU THẦN CHÚ KHI PHÁT HIỂN LINH LÀ HẾT BỆNH.
 
THÀNH TỰU CAO NHẤT:
 
- CÒN SỐNG: LÀM THẦN Y TRỊ BỆNH
 
- KHI CHẾT: LÀM THẦN THỪA HÀNH.
 
PHONG CÁCH THỜ
 
*ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI:  NGỒI GIỮA:
 
   -HAI TAY BẮT THỦ ẤN "CHUYỂN PHÁP LUÂN".
 
*BÊN PHẢI LÀ ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG:
 
   -HAY TAY BẮT "NHẤT THIẾT TRÌ CHÚ THỦ ẤN"
 
*BÊN TRÁI LÀ ĐỨC PHẬT THẦN TRÍ TUYỆT VƯƠNG:
 
   -HAI TAY BẮT "SINH DIỆT TUỆ THỦ ẤN"
 
 
 
 
KINH ĐỌC:
 
11 QUYỂN SÁCH DO CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU XUẤT BẢN.
 
GIẢI THOÁT:
 
*HỌC QUYỂN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
 
*QUYỂN GIÁO LÝ CHƯA XUẤT BẢN.
 
THÀNH TỰU CAO NHẤT:
 
*GIÁC NGỘ: HIỂU BIẾT SỰ THẬT TRÁI ĐẤT, CON NGƯỜI, VẠN VẬT
 
*GIẢI THOÁT: TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.
 
PHONG CÁCH THỜ
 
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI:  NGỒI GIỮA:
 
   -TAY CẦM CÀNH HOA SEN "KIỂM THIỀN".
 
*BÊN PHẢI LÀ BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI:
 
   -TAY PHẢI CẦM THANH KIẾM "TƯ THẾ CHẶT"
 
   -TAY TRÁI CẦM SỐ 16 "TƯỢNG TRƯNG TÁNH NGƯỜI"
 
*BÊN TRÁI LÀ BỒ TÁT PHỔ HIỀN:
 
   -HAI TAY CẦM HUYỀN KÝ "DẠY SỰ THẬT TRONG TAM GIỚI & CÀN KHÔN VŨ TRỤ"
 
 
 
 
 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com