Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm

Ngày đăng : 23-01-2021 11:01:36

Nếu mà Thiền Tông ra đời thì không ai cúng thì Chùa làm cái gì đây? MƯỜI MẤY NGÀN NGÔI

Xem thêm

Lời dặn dò đường về Phật giới (28/06/2020)

Ngày đăng : 28-06-2020 03:06:31

Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.
Ba thế lực này, nắm

Xem thêm

Sự tích Long Nữ thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ngày đăng : 10-01-2021 07:01:11

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói Long Nữ là con Rồng cái. Cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại bảo Long Nữ chính là

Xem thêm

Giữa Đồng tiền và Tinh hoa Đạo Phật cái nào nặng hơn

Ngày đăng : 10-08-2020 08:08:23

Giáo hội nhìn cái đồng tiền mới quên cái Tinh hoa của Đạo Phật, vì vật chất, vì đồng tiền vì miếng ăn manh áo mà

Xem thêm

Phật - Pháp - Tăng

Ngày đăng : 09-01-2021 08:01:59

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật. Tăng là 1 vị nhà sư thanh

Xem thêm

Tam Minh, Lục Thông, Tứ vô sở úy, Thập Bát Bất Động

Ngày đăng : 12-01-2021 09:01:48

Tam minh, lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất động... Trích trong chuyên mục  Xem thêm

Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ

Ngày đăng : 08-01-2021 07:01:03

Bây giờ mình mới trở lại câu chuyện ngày xưa đó, tại làm sao khi mà Đức Phật dạy Pháp Môn Giải Thoát này mà

Xem thêm

Những người tu hành có chứng có đắc có thấy con đường giải thoát không?

Ngày đăng : 13-01-2021 01:01:48

Có rất nhiều người tu hành bảo là “mình phải có chứng có đắc thì mới thấy được con đường giải thoát để thoát ra

Xem thêm

Thánh lập đạo ra vì mục đích gì

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:13

Thần lập đạo và một vị toàn năng toàn giác lập đạo thì con tạm hiểu, còn thánh lập đạo ra để nhằm mục đích gì? -

Xem thêm

Pháp môn nào của đạo phật mới bao hàm cả khoa học và vượt qua cả khoa học

Ngày đăng : 15-01-2021 06:01:32

Các nhà khoa học nói, khoa học không tôn giáo thì khập khiểng, tôn giáo không khoa học thì mù

Xem thêm

Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Khi Đức Phật kiểm thiền bằng cành hoa sen chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp mỉm cười và được nhận tổ vị nghĩa là sao

Ngày đăng : 18-01-2021 11:01:42

“Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng. Niết Bàn Diệu Tâm. Pháp môn mầu nhiệm. Bất lập văn tự. Ngoài kinh điển truyền riêng.

Xem thêm

Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com