Giải Đáp Thiền Tông 24-02-2023: Tuyệt Mật Lập Đạo Tại Trái Đất - 16 Đạo Ở Việt Nam

Ngày đăng: 25-02-2023||

1. Các đạo này, mỗi đạo Giáo chủ lập ra là ai?
2. Mỗi đạo tu để thành cái gì?
3. Mỗi đạo tu được thành gì, có thực tế hay không?
4. Mỗi đạo lập ra phải có những cơ bản gì?
5. Mỗi đạo lập ra ở trái đất này ai cho phép?
6. Mỗi đạo lập ra có thực tế hay không?
7. Mỗi đạo lập ra có cho hỏi tự do hay không?Hỏi về 16 đạo ở Việt Nam được nhà nước cho truyền bá, gồm:
1. Đạo Phật.
2. Đạo Thiên Chúa.
3. Đạo Cao Đài.
4. Đạo Hòa Hảo.
5. Đạo Tin Lành.
6. Đạo Hồi.
7. Đạo Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội.
8. Đạo Cơ Đốc Phục Lâm.
9. Đạo Phật Giáo Tứ  n Hiếu Nghĩa.
10. Đạo Minh Sư Đạo.
11. Đạo Minh Lý Đạo
12. Đạo Tam Tông Miếu.
13. Đạo Bà La Môn Giáo.
14. Đạo Mặc Môn.
15. Đạo Tôn Giáo Baha’i.
16. Đạo Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn.
 
16 đạo này, các chị có hỏi 7 câu hỏi như sau: 
 
1. Các đạo này, mỗi đạo Giáo chủ lập ra là ai?
2. Mỗi đạo tu để thành cái gì?
3. Mỗi đạo tu được thành gì, có thực tế hay không?
4. Mỗi đạo lập ra phải có những cơ bản gì?
5. Mỗi đạo lập ra ở trái đất này ai cho phép?
6. Mỗi đạo lập ra có thực tế hay không?
7. Mỗi đạo lập ra có cho hỏi tự do hay không?
 
Chúng tôi xin đi vào đáp án 7 câu hỏi của 16 đạo này như sau.
 
Trước khi đi vào đáp án 7 câu hỏi của 16 đạo, chúng tôi xin đi vào 2 phần:
 
I. PHẦN THỨ NHẤT  
 
Tìm hiểu ai là chủ trái đất Nam Diêm Phù Đề này?
 
Xin thưa: 
 
- Trái đất Nam Diêm Phù Đề này là của 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương tạo ra, đương nhiên là của 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm chủ. Nói rõ hơn, 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm chủ cả một Tam giới có đến 45 hành tinh có sự sống. Vì vậy, 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương mới đề cử mỗi hành tinh có ban gọi là “Ban chủ quản lý hành tinh” ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương có phân công làm chủ và quản lý trái đất Nam Diêm Phù Đề này như sau:
 
1. Đề cử nhị vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất về mặt dương cũng như thân và tánh người, trong đó có thực thi nhân quả do thân và tánh người suy nghĩ và hành động.
2. Đề cử nhị vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất về mặt lập ra các đạo giúp người tu vào ẩn, để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, đến học công thức và tạo công đức.
3. Đề cử nhị vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất về mặt an nhàn, giúp loài người không tu mà bị nhân quả.
4. Đề cử nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu quản lý trái đất về mặt lập ra các đạo Âm, quản lý phần âm cũng như vật chất ở trái đất.
 
Trên đây là tổ chức ở trái đất Nam Diêm Phù Đề. Vì vậy, bất cứ vị ở nước trời nào hay ở trái đất này muốn lập ra đạo thì phải xin phép 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, khi nào được 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chấp thuận thì 8 vị Thần - Thánh - Tiên và Chúa quản lý trái đất mới giúp đỡ cho lập ra đạo được. Chúng tôi xin đưa ra điển hình:
 
 Có một vị Thái tử là Bồ tát Thường Hộ Minh - con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương, Chúa của nước trời Đâu Suất, muốn thành lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này thì phải trải qua một quá trình như sau thì mới thành lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này được:
 
* Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh là đệ tử của Kim thân Phật Nhiên Đăng.
 
- Khi Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh được vị Kim thân Phật Nhiên Đăng khai mở Phật nhãn trở thành là một vị toàn năng toàn giác, tức làm được tất cả và biết được tất cả.
- Khi trái đất Nam Diêm Phù Đề này đã trải qua hết thời kỳ Đồ Đá và thời kỳ Đồ Đồng 7000 năm. Đến năm thứ 7001, trái đất bước vào thời kỳ Văn Minh, bắt buộc một vị Toàn năng toàn giác phải dạy sự thật ở trái đất để mở mang kiến thức Khoa học Vật lý cho loài người.
 
 Vì vậy, khi trái đất vào thời kỳ Văn Minh được 2 năm, tức trái đất bước vào năm thứ 7002, một vị Toàn năng toàn giác phải lập đạo Phật ra để dạy cho loài người biết khái niệm về văn minh của con người. Nương vào những lời dạy này mà loài người mới khám phá ra những hạt bụi trần trong địa giới.
 
Để giúp cho Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Vị Kim thân Phật Nhiên Đăng từ Phật giới phân thân vào Tam giới vào nước Trời Tứ Thiên Vương, xin 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề được 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chấp thuận. 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương mới phân công như sau:
 
1. Kim thân Phật Nhiên Đăng phải trở về Phật giới mời 10 vị Kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất Nam Diêm Phù Đề dự họp và cho ý kiến về Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề.
 
2. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới xuống trái đất thông báo cho:
 
- Một là, nhị vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất.
- Hai là, nhị vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất.
- Ba là, nhị vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất.
- Bốn là, nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu lập đạo Âm và quản lý phần âm ở trái đất.
 
Báo cho 8 vị này biết là Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh - con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương - Chúa của nước trời Đâu Suất xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề lập ra Đạo Phật. Các quý vị hãy lo trang hoàng phòng họp.
 
3. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Tây Tam giới mời 10 vị Chúa Trời Dục Giới xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề họp việc Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh- con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương- chúa của nước trời Đâu Suất xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề lập ra Đạo Phật, các vị cho ý kiến.
 
4. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Nam Tam giới mời 11 vị Chúa Trời Hữu Sắc và 6 vị Kim thân Phật - chủ của 6 nước trời Cực Lạc xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề họp việc Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh - con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương - chúa nước trời Đâu Suất xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề họp, các vị cho ý kiến.
 
5. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Bắc Tam giới mời 11 vị Chúa Trời Vô Sắc xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề họp việc Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh - con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương - chúa nước trời Đâu Suất xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề họp và cho ý kiến về việc Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề.
 
Trên đây là thành phần họp về việc Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề.
Đi vào cuộc họp, các vị này chất vấn Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh rất nhiều về lập ra Đạo Phật. Sau cùng, Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh mới trình bày lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề với 6 pháp môn tu như sau:
 
1. Tiểu thừa: Tu thành 37 loại Thánh, có thần thông.
2. Trung thừa: Tu hành nghề Giảng sư Đạo Phật kiếm tiền, gọi là tu nghề.
3. Đại thừa: Tu hành nghề Kỹ sư đạo Phật kiếm tiền, gọi là tu nghề.
4. Niệm chú: Tu hành nghề thầy thuốc Đạo Phật kiếm tiền, gọi là tu nghề.
5. Niệm Phật: Tu để sau khi chết, vãng sanh lên nước Trời Cực Lạc hưởng sung sướng tột cùng. Pháp môn này dành cho người thật giàu tu.
6. Thiền tông: Không tu, chỉ cần làm 3 việc: 
 
- Một là: Học cho biết công thức.
- Hai là: Biết tạo công đức trong sáng.
- Ba là: Học cho thông đường trở về Phật giới.
 
Pháp môn thứ sáu của Đạo Phật là pháp môn duy nhất ở trái đất này do vị Phật dạy con đường trở về Phật giới. Người muốn trở về Phật giới thì chỉ thực hiện 3 phần nêu trên là đủ, không dụng công tu hành bất cứ chuyện gì. Ngoài pháp môn thứ 6 của Đạo Phật ra, trên trái đất này không pháp môn nào dạy trở về Phật giới.
 
Sau cùng, Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh có trình bày 10 cơ bản về 6 pháp môn tu của Đạo Phật, pháp môn nào cũng có:
 
1. Có quyển Giáo Lý của pháp môn tu.
2. Có quyển Giáo Kinh của pháp môn tu.
3. Có quyển Giáo Lễ của pháp môn tu.
4. Có quyển Giáo Luật của pháp môn tu.
5. Có quyển Giáo Điều của pháp môn tu.
6. Có bảng Nội Quy của pháp môn tu.
7. Có Đạo Phục của pháp môn tu.
8. Có Giấy hay Bằng Chứng Nhận cho người tu pháp môn.
9. Có Giấy Cam Kết tu theo pháp môn mình đăng ký.
10. Cho những người thắc mắc hỏi tự do về pháp môn của đạo mình tu.
 
* Khi Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh trình bày xong 6 pháp môn của Đạo Phật và ý nghĩa của từng pháp môn, tất cả:
 
- 10 vị Kim thân Phật phân thân vào trái đất dự họp
- 6 vị Kim thân Phật - chủ nước Trời Cực Lạc xuống trái đất Nam Diêm Phù Đề dự họp.
- 10 vị Chúa Trời Dục Giới.
- 11 vị Chúa Trời Hữu Sắc.
- 11 vị Chúa Trời Vô Sắc.
 
Đồng ý và nhất trí rất cao, ủng hộ Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề.
 
Vì vậy, vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới đứng lên nói với:
 
1. Nhị vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất.
2. Nhị vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất.
3. Nhị vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất.
4. Nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu lập ra đạo Âm ở trái đất.
 
Như sau:
 
- Này các vị! Tất cả vị Phật, Trời dự họp hôm nay để nghe Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh xin lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề. Tất cả các vị Phật, Trời đều chấp nhận. Vậy:
1. Nhị vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất.
2. Nhị vị Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất.
3. Nhị vị Tiên chủ và Tiên mẫu quản lý trái đất.
 
Hãy ủng hộ Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh xin lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Còn riêng nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu lập ra đạo Âm trái đất này, cũng quản lý phần âm ở trái đất cũng nên ủng hộ Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh xin lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề để khi loài người văn minh lên thật cao, rước một số ít tánh Phật mượn thân và tánh người đã tạo được công đức trở về Phật giới thành Phật.
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên phụ trách phía Đông Tam giới nói tiếp: 
 
- Tuy trong số tánh Phật trở về Phật giới này chỉ chiếm có 1 phần triệu người khi nghe pháp môn Giải thoát này, do đó không ảnh hưởng gì nhiều đến việc nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu lập ra đạo Âm cũng như quản lý phần âm ở trái đất này.
 
Khi nghe vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới trình bày xong, vị Thần chủ quản lý trái đất đứng lên phát biểu:
 
- Kính thưa các quý vị! Tôi xin thay mặt thần quản lý trái đất về sức mạnh, xin lập ra 4 Ban:
 
+ Ban 1: Ban Tiếp nhận Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh nhập trái đất nhập vào thai mẹ. Khi mẹ sinh ra, lớn lên lập ra Đạo Phật.
 
+ Ban 2: Ban Trợ giúp Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh suốt thời gian lập Đạo Phật và truyền Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
+ Ban 3: Ban Thần Hộ pháp gìn giữ 5 pháp môn tu theo nhân quả luân hồi ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này sau khi Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh trở Phật giới, cũng như khi nào trái đất bị loài người hủy diệt mới thôi.
 
+ Ban 4: Ban Thần Kim Cang gìn giữ pháp môn Thiền tông sau khi Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh trở về Phật giới. Sau cùng Ban Thần Kim Cang chúng tôi theo sát pháp môn Thiền tông học này đến khi nào Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh cho công bố ra, đến khi nào trái đất trở lại thời kì Đồ Đá hết mới thôi.
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới đứng lên phát biểu: 
 
- Tôi xin thay mặt các vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cám ơn nhị vị Thần chủ quản lý trái đất cũng như thân và tánh người về phần dương, tức phần sức mạnh. Vậy, nhị vị Thánh chủ quản lý trái đất và Thánh mẫu có làm gì để giúp Thái tử- Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này không ạ?
 
Vị Thánh chủ quản lý trái đất đứng lên phát biểu:
- Kính thưa các quý vị Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên và Chúa lập đạo Âm! Nhị vị Thánh chủ quản lý trái đất và Thánh mẫu chúng tôi xin trợ giúp Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này với 2 phần như sau:
 
+ Phần 1: Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất chúng tôi xin đứng ra lập 3 đạo Thần - Thánh - Tiên ở trái đất này để giúp cho tất cả các Kim thân Phật siêu nhỏ ban đầu vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ, lớn lên tạo công đức nhưng pháp môn Giải thoát của vị Phật  chưa cho công bố ra thì các Kim thân Phật siêu nhỏ ban đầu này khi dự lễ tiếp nhận, Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất chúng tôi xin đứng ra giới thiệu 3 đạo Thần - Thánh - Tiên này cho tất cả các Kim thân Phật siêu nhỏ biết. Nếu các Kim thân Phật siêu nhỏ nào không muốn mang thân và tánh người quá nhiều đời mà bị nhân quả ở thế giới vật chất điện từ âm dương này thì vào 1 trong 3 đạo này tu để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, trở lại mang thân và tánh người lần thứ hai, tạo công đức mang trở về Phật giới rất an toàn.
 
+ Phần 2: Thánh chủ và Thánh Mẫu quản lý trái đất chúng tôi xin hứa, nhị vị Thần chủ và Thần mẫu có lập ra các Ban trợ giúp Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật, nếu nhị vị có cần Thánh chủ - Thánh mẫu quản lý trái đất chúng tôi trợ giúp thánh lực thì Thánh chủ và Thánh mẫu quản lý trái đất chúng tôi xin trợ giúp. 
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới phát biểu:
- Tôi xin thay mặt các vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương xin cám ơn nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý trái đất lập ra 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên, để giúp các Kim thân Phật siêu nhỏ, vào trái đất, vào gia đình mượn thân và tánh người tạo công đức, vào tu để chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, để không bị nhân quả ở trái đất vật chất và điện từ âm dương này.
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới phát biểu tiếp:
Vậy, nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý trái đất có phần gì giúp Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này hay không ạ?
 
Vị Tiên Chủ quản lý trái đất đứng lên phát biểu:
Kính thưa quý vị: Phật - Trời - Thần - Thánh - Tiên, nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý trái đất thì lập ra các Ban trợ giúp Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật. Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý trái đất thì lập ra 3 đạo: Thần - Thánh - Tiên, để trợ giúp Kim thân Phật siêu nhỏ ban đầu vào trái đất có nơi tu, để không mang thân tứ đại nhiều lần mà bị nhân quả, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, tìm đến học, tạo công đức mang trở về Phật giới rất an toàn.
 
Còn riêng nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu chúng tôi cũng xin đóng góp việc Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này như sau:
Chúng tôi xin thành lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh, là nơi để Kim thân Phật siêu nhỏ nào khi mượn thân và tánh người lần đầu tiên mà tánh người phát ra tưởng tượng nhiều quá nên vào tu 1 trong 3 đạo mà nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý trái đất lập ra tu thật đúng:  Ban Thần thực thi nhân quả cho vào nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh sống, chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra, trở lại mang thân, tánh người học công thức, tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật rất an toàn.
 
Tiện đây, nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu chúng tôi cũng xin đóng góp với nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý trái đất như sau:
- Các vị có lập ra các Ban để trợ giúp Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Nếu nhị vị có cần “Tiên lực” phụ giúp các Ban mà nhị vị thành lập. Thì nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu chúng tôi xin hỗ trợ “Tiên lực” cho, để các Ban mà nhị vị  Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý trái đất lập ra được đầy đủ lực hơn. 
Phần phát biểu của Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý trái đất chúng tôi xin hết.
Trân trọng.
 
Kính thưa các quý vị!
 
- Phần quản lý Dương của trái đất, là do 6 vị: Thần - Thánh - Tiên Chủ và Thần - Thánh - Tiên Mẫu quản lý trái đất chịu trách nhiệm. 6 vị đã đồng ý và nhất trí cao ủng hộ Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
Còn phần quản lý Âm của trái đất là: Tiền tài - Danh lợi - Địa vị và tu hành ở trái đất này, là của nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý trái đất đảm trách. Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này có 6 pháp môn tu: 
 
- 5 pháp môn tu hành, để đi theo quy luật nhân quả luân hồi ở trái đất thì rất đúng với thế giới vật chất và điện từ âm dương nơi trái đất này, thì không ảnh hưởng gì đến nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý phần Âm của trái đất này.
 
- Việc rắc rối của Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này, là pháp môn thứ 6, tức là Thiền Tông.
 
- Khi loài người văn minh lên thật cao, thì pháp môn thứ 6 này, vị Phật phải cho công bố ra, nó sẽ làm đảo lộn tất cả sinh hoạt Tôn giáo và Tín ngưỡng ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
Có nghĩa là, tất cả các đạo: Tu vì Tiền tài - Danh lợi và Địa vị, sẽ bị xóa sổ, khi pháp môn thứ 6 là Thiền tông, được vị Phật cho công bố ra.
 
Vậy, nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra các đạo Âm, quản lý các đạo Âm ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này nghĩ như thế nào, khi pháp môn thứ 6 là Thiền Tông của vị Phật cho công bố ra?
 
Vị Chúa Chủ lập ra đạo Âm và quản lý đạo Âm này, suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng lên phát biểu:
 
Phần này, chúng tôi cũng không biết phải nói sao.
 
Chúng tôi chỉ là Người lập ra các đạo Âm ở trái đất Nam Diêm Phù Đề theo lệnh của 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, cũng như quản lý phần Âm của trái đất.
 
Vậy, xin Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới, chỉ bảo điều gì thì tôi và Chúa Mẫu thực hiện theo lệnh của Ngài. 
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới nói: 
 
- Bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi đã phân công cho nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra các đạo Âm cũng như quản lý phần Âm của trái đất là: Tiền tài - Danh lợi và Địa vị ở trái đất, thì các vị được quyền quyết định.
 
Tuy nhiên, để đúng với nhiệm vụ của mình, Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới tôi có ý kiến như sau:
 
- Chúa Chủ quản lý và lập ra các đạo Âm hãy hỏi Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này, khi công bố pháp môn thứ 6 là Thiền tông ở nước nào trên trái đất này và hình thức tu làm sao. Khi công bố pháp môn thứ 6 là Thiền tông ra, có bao nhiêu người tu theo, số người được trở về Phật giới là bao nhiêu?
 
Vị Chúa Chủ lập ra đạo Âm cũng như quản lý phần Âm ở trái đất liền nhìn Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh và nói:
Thưa Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh, Thái tử lập ra Đạo Phật để dạy 5 pháp môn còn bị nhân quả và luân hồi ở trái đất và Tam giới, thì Ngài phổ biến như thế nào cũng không sao. Có nghĩa là, 5 pháp môn này cũng giống như là các đạo Âm mà nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu chúng tôi lập ra, có khác là khác danh từ thôi.
 
Còn pháp môn Thiền tông, là pháp môn giúp người tu ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. 
 
Vì vậy, khi Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh cho công bố pháp môn thứ 6 là Thiền tông ra, thì sẽ có bao nhiêu người bỏ sống ở trái đất và Tam giới để trở về Phật giới. 
 
Xin Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh cho biết?
 
Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh nói: 
Thưa, Chúa Chủ lập các đạo Âm và quản lý phần Âm ở trái đất:
 
- Vì nhiệm vụ của vị Toàn năng toàn giác cứ 10.000 năm, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này, phải có 1 vị lập ra đạo Phật có 6 pháp môn tu. Như Chúa Chủ lập các đạo Âm và quản lý phần Âm ở trái đất đã biết: 
 
- Ở trái đất cuốn hút vật chất và điện từ âm dương này, pháp môn Giải thoát của vị Toàn năng toàn giác phổ biến ra, là để có đầy đủ 6 pháp môn như vậy thôi. Chứ khi pháp môn Giải thoát mà Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh tôi cho công bố ra, không ai chịu nghe đâu.
 
Vừa nghe 2 tiếng Thiền tông được công bố ra, thì hàng loạt những người sau đây chống đối và chửi dữ dội lắm, gồm: 
 
1. Những người tu có Phẩm vị cao, họ chửi cho là đạo của Ma Vương.
2. Những người tu hành nghề kiếm tiền, họ chửi cho là đạo của người bị Tâm thần.
3. Những người tu chuyên hành nghề cúng, chửi cho là đạo của người bị bệnh Hoang tưởng.
4. Những người tu có địa vị cao, họ chửi cho là đạo bịa đặt. Vị Phật làm gì biết chữ mà dạy tu Giải thoát, v.v…
 
Nói đến những người tu theo đạo Âm của Chúa Chủ và Chúa Mẫu, thì ở trái đất này ai mà tu, là hoàn toàn tu theo các đạo Âm của các Ngài hết.
 
- Sở dĩ, Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh tôi phải cho công bố đạo Giải thoát này ra, là để đúng với luật đạo Phật như vậy thôi. Chứ không ai thèm tu đâu, xin nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập đạo và quản lý Âm ở trái đất yên lòng, đừng sợ mất người tu theo đạo Âm của các vị.
 
- Hơn nữa, pháp môn Thiền tông học này đợi đến khi nào loài người gần bị diệt vong, thì Thái tử Bồ Tát tôi mới cho công bố ra ở “Nước Rồng” Phương Đông, mà cho công bố ra ở ngôi chùa Thiền tông nằm ở thôn quê, hẻo lánh, không có 1 bóng người qua lại. Do vậy, không người tu nào biết đâu. Nếu người tu theo nhân quả vật lý, muốn dẹp ngôi chùa Thiền tông này thì còn dễ hơn dẹp bỏ 1 đám đất thật nhỏ vậy. 
 
Hơn nữa, đến khi loài người văn minh lên thật cao, vật chất rất dồi dào, tu để kiếm tiền thì người tu rất thích. Còn tu mà để trở về Phật giới người văn minh cho là chuyện hoang đường, không thiết thực. Do đó, pháp môn Thiền tông được cho công bố ra, không ai thèm để ý đến. Đặc biệt Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh tôi, không cho người tu công bố, mà chọn người không biết tu là gì cho công bố ra. Nhưng khi cho công bố ra không phải là Thiền tông, mà là công bố Huyền ký của Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh tôi viết ra, để người đọc cho vui vậy thôi.
 
Vậy, nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở trái đất yên lòng. Nếu có người nào tu theo pháp môn Thiền tông học này, là họ giả tu đó thôi, để khi tìm được “Bí kíp Thiền tông” rồi, là họ đốt bỏ pháp môn Thiền tông này ngay.
 
Nghe Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh trình bày pháp môn thứ 6 của đạo Phật là Thiền tông, đến khi loài người văn minh lên thật cao mới cho công bố ra, mà công bố ở miền quê xa xôi hẻo lánh, không một bóng người qua lại, thì không có ảnh hưởng gì các đạo tu kiếm tiền và ở lại trái đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
Chúa Chủ Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm trái đất phát biểu:
- Như vậy dù pháp môn Thiền tông có nhiều người tu đi nữa, thì cũng không ai tu được đâu?
 
Vì sao Chúa Chủ Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm trái đất tôi nói như vậy?
- Vì ở thế giới vật chất âm dương này dù có 1 triệu người tu Thiền tông đi chăng nữa, thì họa may chỉ có 1 người tu thành công mà thôi. Để chứng minh phần này, thời Đức Phật Ca Diếp, pháp môn Thiền tông khi được cho công bố ra, chỉ có 1 năm là chết yểu liền. Vì vậy, tôi tin rằng pháp môn Thiền tông của Thái tử, Bồ tát Thường Hộ Minh đây, khi cho công bố ra, chưa chắc sống được 1 tháng là đã chết theo quy luật vật chất là:
 
Tiền tài - Danh lợi - Địa vị ở Trái Đất và Tiền Vàng này.
 
Vậy Tôi lấy tư cách là Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh cứ lập ra Đạo Phật đi. Đến đời Mạt Thượng Pháp cứ tự do cho công bố pháp môn Thiền Tông ra, thử coi sống được mấy tháng không?
 
Nghe Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề và cho thoải mái cho công bố pháp môn Giải Thoát ra nơi Trái Đất cuốn hút bởi vật chất Âm Dương này. Nên Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh cảm ơn Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất với ngôn từ như sau:
 
- Tôi là Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh con của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương quản lý nước Trời Đâu Suất. Xin chân thành cảm ơn Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất, Chúa Chủ lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất đã cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Mà còn cho thoải mái phổ biến pháp môn Giải Thoát ra, để rước 1 số thật ít các Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn thân và Tánh người tạo Công Đức, trở về Phật giới. Một lần nữa Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều: Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất, Chúa Chủ lập đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất đã cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh tôi lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ.
 
Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Đông Tam giới phát biểu:
Như vậy, khâu sau cùng việc Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề đã được: Chúa Mẫu lập ra đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất, Chúa Chủ lập ra đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất đã cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh Tôi lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề. Cũng như trước đó, tất cả các vị:
 
- 10 vị Kim Thân Phật, từ Phật giới phân thân vào Trái Đất đồng tình ủng hộ Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
- 6 vị Kim Thân Phật, chủ của 6 nước Trời Cực Lạc xuống Trái Đất, đồng ý ủng hộ Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
- 10 vị Chúa Trời Dục Giới xuống Trái Đất, đồng ý ủng hộ Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
- 11 vị Chúa Trời Hữu Sắc xuống Trái Đất, tán thành Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
- 11 vị Chúa Trời Vô Sắc xuống Trái Đất, nhất trí Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề.
 
Hôm nay đây:
 
+ Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra đạo Âm và quản lý phần Âm của Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này chấp thuận nữa.
 
Như vậy buổi họp của:
 
- 10 vị Kim Thân Phật từ Phật giới phân thân vào Trái Đất.
- 6 vị Kim Thân Phật, chủ của 6 nước Trời Cực Lạc xuống Trái Đất.
- 10 vị Chúa Trời Dục Giới xuống Trái Đất.
- 11 vị Chúa Trời Hữu Sắc xuống Trái Đất.
- 11 vị Chúa Trời Vô Sắc xuống Trái Đất.
 
Để xem xét việc Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề. Đã được các quý vị nhất trí, đồng ý rất cao cho Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
Vậy, Tôi xin thay mặt các Chúa Trời Tứ Thiên Vương xin tuyên bố 4 phần như sau:
 
Phần 1
Việc Kim Thân Phật Nhiên Đăng xin phép 4 Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi cho phép Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi chấp thuận. Có sự đồng ý của các vị: Phật - Trời - Thần - Thánh - Tiên và Chúa.
 
Phần 2:
Phần Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh nhập Trái Đất lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, là do nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất Nam Diêm Phù Đề chịu trách nhiệm.
 
Phần 3
Phần lập ra 3 đạo Thần - Thánh - Tiên ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, là do nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất Nam Diêm Phù Đề chịu trách nhiệm.
 
Phần 4:
Phần lập ra 3 đạo Âm và quản lý phần Âm ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, là do nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý phần Âm ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề chịu trách nhiệm.
Sau cùng 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương đồng thanh nói:
- 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi mong rằng:
+ Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra đạo Âm và quản lý phần Âm của Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.
Nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ của mình 1 cách hoàn hảo nhất.
- 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi xin trân trọng tuyên bố: Việc Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này được toại nguyện 100%.
- 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi cũng mong rằng: Khi Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này, dạy 6 pháp môn tu của đạo Phật. Pháp môn nào cũng phải có đầy đủ 12 phần cơ bản.
 
Kính thưa quý vị 12 phần cơ bản gồm:
1. Phải có quyển Giáo Lý của pháp môn tu.
2. Phải có quyển Giáo Kinh của pháp môn tu.
3. Phải có quyển Giáo Lễ của pháp môn tu.
4. Phải có quyển Giáo Luật của pháp môn tu.
5. Phải có quyển Giáo Điều của pháp môn tu.
6. Phải có Tôn Chỉ của pháp môn tu.
7. Phải có Cương Lĩnh của pháp môn tu.
8. Phải có Nội Quy của pháp môn tu.
9.  Phải có Đạo Phục của pháp môn tu.
10. Phải có giấy hay bằng chứng nhận cho người tu theo từng pháp môn.
11. Phải có giấy Cam Kết, tu thật đúng pháp môn của mình tu.
12. Phải cho tất cả những người thắc mắc hỏi tự do về pháp môn của Đạo Phật mà không từ chối 1 câu hỏi nào.
 
Buổi lễ họp bàn về Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề đến đây đã hoàn mãn và thành công tốt đẹp. Trân trọng kính tiễn các vị ra về.
 
4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả:
- 10 vị Kim Thân Phật từ Phật giới phân thân vào Trái Đất họp.
- 6 vị Kim Thân Phật, là chủ của 6 nước Trời Cực Lạc xuống Trái Đất họp.
- 10 vị Chúa Trời Dục Giới xuống Trái Đất họp.
- 11 vị Chúa Trời Hữu Sắc xuống Trái Đất họp.
- 11 vị Chúa Trời Vô Sắc xuống Trái Đất họp.
 
Để xem xét việc Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề, đã được tất cả các quý vị nhất trí, đồng ý rất cao cho Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.
+ Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Tiên Chủ và Tiên Mẫu quản lý Trái Đất.
+ Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập đạo Âm và quản lý phần Âm của Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.
 
Đã cam kết trợ giúp Thái tử, Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. 
Trân trọng cảm ơn tất cả rất nhiều và cảm ơn rất nhiều.
 
Kính thưa các quý vị, trên đây cơ bản là 1 đạo được thành lập ra ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Còn hiện nay, ở nước Việt Nam ta có quá nhiều Đạo được Nhà nước cho truyền bá. Người Việt Nam được Nhà nước cho tự do Tín ngưỡng và Tự do Tôn giáo. Nếu người Việt Nam nào muốn tu theo đạo nào thì phải tìm hiểu 4 phần cơ bản như sau:
 
Tìm hiểu cơ bản phần 1:
 
Ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này là nơi “Ngũ Thú tạp cư”, tức 5 loài động vật sống chung, gồm:
 
I. Loài người: có 3 nhiệm vụ:
1. Lo làm ăn chân chính.
2. Có gia đình, lo cho gia đình.
3. Có Tổ quốc, thì lo cho Tổ quốc.
 
II. Là loài Thần: có 9 nhiệm vụ:
1. Lập ra “Ban quản lý phần Dương của Thân và Tánh Người”.
2. Lập ra “Ban cho phép Kim Thân Phật siêu nhỏ” từ Phật giới vào Trái Đất, vào Gia Đình xin làm con của cha mẹ, lớn lên tạo Công Đức mang trở về Phật giới Thành Phật.
3. Lập ra “Ban quản lý Kim Thân Phật siêu nhỏ” vào Trái Đất, vào Gia Đình mượn Thân và Tánh Người tạo Công Đức hay tạo Nghiệp.
4. Lập ra “Ban thực thi Nhân Quả với Thân và Tánh Người”
5. Lập ra “Ban Nghi Lễ”: Phục vụ cho các vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương; phục vụ cho các vị Thần - Thánh - Tiên - Chúa v.v…
6. Lập ra “Ban Thần Hộ Pháp” gìn giữ các pháp môn tu theo Nhân quả Luân hồi.
7. Lập ra “Ban Thần Kim Cang” gìn giữ pháp môn Thiền Tông của đạo Phật.
8. Lập ra “Ban Thần giữ Địa Ngục”.
9. Lập ra “Ban Thần giữ Núi non, Sông hồ, Biển cả, Rừng cây”.
 
III. Là Loài Thánh: có 5 nhiệm vụ:
1. Lập ra “Ban giúp phần Dương” của ban Thần.
2. Lập ra “Ban lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh”.
3. Lập ra “Ban quản lý nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh”.
4. Lập ra “Ban trợ giúp thân và Tánh người sống: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín” để đúng tư cách là 1 con người.
5. Lập ra “Ban trợ giúp các Ban Thần”.
 
IV. Là loài Tiên: có 5 nhiệm vụ:
1. Lập ra “Ban giúp phần Dương” của ban Thần.
2. Lập ra “Ban lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh”.
3. Lập ra “Ban quản lý nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh”.
4. Lập ra “Ban trợ giúp thân và Tánh người sống: An nhàn”, không tu bất cứ đạo nào mà bị Nhân quả.
5. Lập ra “Ban trợ giúp các Ban Thần”.
 
V. Là loài Chúa: có 5 nhiệm vụ:
1. Lập ra “Ban quản lý phần nghiệp Âm của thân và Tánh người”.
2. Lập ra “Ban lập ra đạo Âm” để loài người tu hưởng nghiệp Phước đức Dương hay Âm.
3. Lập ra “Ban quản lý đạo Âm”.
4. Lập ra “Ban nhập xác người” có tần số điện từ Âm nhiều để thành lập các Đạo. Lãnh đạo “Ban nhập xác người” này có danh là “Thái Cực Tiên Ông”. Khi nhập xác người rồi, muốn xưng gì tùy ý. Xưng cao nhất là Ngọc Hoàng hay Thượng Đế.
5. Lập ra “Ban linh thiêng” để khuyến dụ nhiều người vào đạo Âm tu.
Trên đây là tổ chức ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này. Nếu các vị muốn tu theo bất cứ Đạo nào thì hãy nghiên cứu cho thật kỹ các Đạo. Thấy Đạo nào thích hợp với mình thì hãy vào tu. Chứ đừng nghe ai nói gì cũng tin, vào tu. Khi đã tu rồi mới biết mình tu sai thì uổng cho thời gian tu của mình vậy.
 
Chú ý: Con người Việt Nam:
1. Ai cũng phải có Trí tuệ thật sáng suốt.
2. Ai cũng phải thật khôn ngoan.
3. Ai cũng phải thật thông minh.
4. Ai cũng phải đừng nghe ai nói gì cũng tin, mà trở thành Người Khờ.
5. Muốn tin hay tu đạo nào cũng phải tìm hiểu như sau: Con Người là đứng đầu trong hàng “Ngũ thú tạp cư” ở Trái Đất. 
 
Nếu vị nào muốn tu theo các Đạo thì đừng có tu theo các Đạo như sau:
1. Đạo dạy tu, mà không có quyển Giáo Lý dẫn đường tu, tức tu mù. Nếu vào đạo này tu thì chắc chắn 100% sẽ bị rơi xuống sông hay xuống giếng. Người đời nói ta là người quá ngốc.
2. Đạo dạy tu để lên Trời làm việc, thì nên lượng số tiền của mình có đầy đủ tiền hay không?
3. Đạo dạy tu để trở thành Thần, làm việc bằng sức mạnh. Nếu thích thì tu, không thích thì thôi.
4. Đạo dạy tu để trở thành Thánh, để sử dụng hiển linh. Nếu thích thì tu, không thích thì thôi.
5. Đạo dạy tu để trở thành súc sinh. Nếu thích thì tu, không thích thì thôi.
6. Đạo dạy tu để lạy người khác, tức tu để trở thành người khiếp nhược.  Nếu thích thì tu, không thích thì thôi v.v..
 
Phần đáp án tu theo các Đạo đến đây xin hết.
Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com