Giải Đáp Thiền Tông 13-04-2023: Tuyệt Mật Phật Pháp: Chân Như Địa Giới - Đạo Chân Thật

Ngày đăng: 18-04-2023||

Cơ bản ở Địa giới có 50 Chân Như. Chân Như 50: Hạt Kim Thân Phật Siêu nhỏ từ Phật giới tự rơi vào Địa giới vv…


Xem video


Câu hỏi số 1:
 
Chân Như của Địa giới là gì?
 
Trả lời câu hỏi số 1:
 
 -Chân là chân thật
 
 -Như là tự nhiên như vậy, do sức hút vật lý của điện từ âm dương nên có những Chân Như như sau:
 
Chân Như 1 là Đất
Chân Như 2 là Nước
Chân Như 3 là Không khí
Chân Như 4 là Lửa
Chân Như 5 là Điện từ âm dương
Chân Như 6 là Hạt Công đức
Chân Như 7 là Hạt nghiệp Phước đức dương
Chân Như 8 là Hạt nghiệp Phước đức âm
Chân Như 9 là Hạt nghiệp ác đức
Chân Như 10 là Hạt nghiệp siêu ác đức
Chân Như 11 là Hạt nhân, tức Hạt tạo ra loài người
Chân Như 12 là Hạt Thần, tức Hạt tạo ra loài Thần
Chân Như 13 là Hạt Thánh, tức Hạt tạo ra loài Thánh
Chân Như 14 là Hạt Tiên, tức Hạt tạo ra loài Tiên
Chân Như 15 là Hạt ngạ quỷ, tức hạt tạo ra loài Ngạ quỷ
Chân Như 16 là Hạt mộc, tức là Hạt tạo ra các loài cây
Chân Như 17 là Hạt thú, tức Hạt tạo ra các loài thú
Chân Như 18 là Hạt cá, tức là Hạt tạo ra các loài cá
Chân Như 19 là Hạt Tôm, tức là Hạt tạo ra các loài Tôm
Chân Như 20 là Hạt cua vv…, tức là Hạt tạo ra các loài cua vv..
Chân Như 21 là Hạt dung nạp Plasma, tức Hạt túi chứa
Chân Như 22 là Hạt nguyên tử Proton mang điện từ dương
Chân Như 23 là Hạt điện tử Electron mang điện từ âm
Chân Như 24 là Hạt Trung hoà điện từ Nơtron
Chân Như 25 là Hạt Nhiệt, tức Hạt gia tăng độ nóng
Chân Như 26 là Hạt Hàn, tức Hạt gia tăng độ lạnh
Chân Như 27 là Hạt Hồng ngoại
Chân Như 28 là Hạt Tử ngoại
Chân Như 29 là Hạt Gamma
Chân Như 30 là Hạt Viba
Chân Như 31 là Hạt Vô tuyến, tức Radio
Chân Như 32 là Hạt X-Quang
Chân Như 33 là Hạt ánh sáng Đỏ
Chân Như 34 là Hạt ánh sáng Cam
Chân Như 35 là Hạt ánh sáng Vàng
Chân Như 36 là Hạt ánh sáng Lục
Chân Như 37 là Hạt ánh sáng Lam
Chân Như 38 là Hạt ánh sáng Chàm
Chân Như 39 là Hạt ánh sáng Tím
Chân Như 40 là Hạt Vi khuẩn
Chân Như 41 là Hạt Dinh dưỡng cho các loài
Chân Như 42 là Hạt Thán khí, tức CO2
Chân Như 43 là Hạt Oxygen, tức Oxy
Chân Như 44 là Hạt Hydro
Chân Như 45 là Hạt Nitơ
Chân Như 46 là Hạt Cacbon
Chân Như 47 là Hạt Heli
Chân Như 48 là Hạt Điện từ âm
Chân Như 49 là Hạt Điện từ Dương
Chân Như 50 còn Hạt Kim Thân Phật Siêu nhỏ từ Phật giới tự rơi vào Địa giới vv…
 
Trên đây là cơ bản ở Địa giới có 50 Chân Như như nêu trên.
 

Câu hỏi số 2:
 
Đạo là gì? 
 
Trả lời câu hỏi số 2:
 
Đạo là con đường đi. Đi đâu? Đi trong Lục đạo luân hồi. Gồm có 6 con đường đi.
 
- Đường đi số 1: đi lên các Nước Trời và Nước Trời Cực lạc
- Đường đi số 2: đi quanh quẩn trong Họ tộc, để làm người hoài
- Đường đi số 3: đi làm Thần- Thánh- Tiên
- Đường đi số 4: đi xuống Địa ngục
- Đường đi số 5: đi làm súc sinh
- Đường đi số 6: đi làm thực vật, tức là làm Hoa báo
 
6 con đường Lục đạo luân hồi này, là dành cho những người tu theo các Đạo ở Trái đất này.
 
Còn không muốn đi theo Lục đạo luân hồi thì đừng có tu. Tìm học Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông và làm 3 việc.
 
1/Việc thứ nhất: học cho biết tất cả tổ chức Trái đất dù Hữu hình hay Vô hình, gọi là Giác ngộ. Biết nhiệm vụ của các loài ở Trái đất.
2/Việc thứ hai: là tìm cách tạo được Công đức trong sáng.
3/Việc thứ ba: là học cho thông đường trở về Phật giới.
 
Người nào thực hiện được ba phần này cho thật đúng, thì chắc chắn được trở về Phật giới, gọi là Giải thoát.
 

Câu hỏi số 3:
 
Tại sao người ta phải lập ra Đạo? Tu để được cái gì nơi Thế giới nhân quả luân hồi tiền tài danh lợi và địa vị ở trái đất sống bằng tiền bạc gọi là thế gian này?
 
Trả lời câu hỏi số 3:
 
Nguyên tắc người lập ra Đạo thì phải có các phần cơ bản sau:
 
1/ phải có quyển Giáo lý, để hướng dẫn người tu đi cho thật đúng đường.
2/ phải có quyển Giáo kinh, để người tu đọc cho biết Vị Giáo chủ lập ra Đạo dạy cái gì? Thấy thích hợp họ tu.
3/ phải có quyển Giáo lễ, để người tu hành cho đúng với lễ của Đạo.
4/ phải có quyển Giáo điều, để người tu biết Đạo có mấy điều họ biết.
5/ phải có quyển Giáo luật, để người tu biết Đạo có mấy luật họ biết.
6/ phải có Tôn chỉ, để người tu biết Đạo có mấy tôn chỉ, để mà họ nương theo không sai.
7/ phải có Cương lĩnh, để người tu biết Cương lĩnh của Đạo, mà hành cho thật đúng.
8/ phải có Nội quy, để người tu biết nội quy có mấy điều, để không vi phạm.
9/ phải có Đạo phục, để người tu biết họ may hoặc mua đạo phục, mặc cho đúng với đạo.
 
Nếu người tu theo Đạo chân chính thì thực hiện 9 phần. Còn người tu không chân chính thì thiếu 9 phần nêu trên.
 

Câu hỏi số 4:
 
Tại sao ở Trái đất có quá nhiều Đạo. Biết Đạo nào là Đạo chân thật, Đạo nào là Đạo không chân thật. Làm sao phân biệt được?
 
Trả lời câu hỏi số 4:
 
Người muốn biết đạo nào là đạo chân thật, đạo nào không chân thật thì phải tìm hiểu như dưới đây.
 
Đạo chân thật thì sẽ có 3 phần như sau:
 
1/ phần 1: phải có quyển Giáo Lý , Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Luật, Giáo Điều, Tôn chỉ, Cương Lĩnh, Nội quy, Đạo phục, Giấy hay Bằng chứng nhận của Pháp môn tu.
2/ phần 2: Đạo lập ra để người tu thành là cái gì? Phải có bảng nêu thật rõ ràng.
3/ phần 3: Đạo lập ra phải cho người thắc mắc hỏi tự do, không từ chối bất cứ câu hỏi nào.
 
Đạo nào có đầy đủ 3 phần này, là Đạo chân thật.
 
Đạo nào không có đầy đủ 3 phần này, là Đạo không chân thật.
 
 

Câu hỏi số 5:
 
Đạo chân thật là Đạo tu như thế nào?
 
Trả lời câu hỏi số 5:
 
Đạo chân thật là nói ra cái gì cũng chân thật như:
 
1/ nói được chân thật của Càn khôn Vũ trụ này.
2/ nói được chân thật của Tam giới này.
3/ nói được chân thật ở Địa giới này.
4/ nói tóm lại Đạo chân thật là Đạo nói cái gì cũng chân thật hết.
 

Câu hỏi số 6:
 
Đạo chân thật tu để được cái gì? Tại sao các Đạo lập ra không nói rõ ràng, mà chỉ nói mơ hồ, tưởng tượng ra nói, có tính cách làm cho con người tu mê muội?
 
Trả lời câu hỏi số 6:
 
Đạo chân thật Tu để đạt được bằng sự thật. 
 
Đạo mà không nói rõ, mà chỉ nói mơ hồ, tưởng tượng ra nói. Đây là đạo không chân thật vậy.
 

Câu hỏi số 7:
 
Đạo Phật chủ trương tu để được Giác ngộ. Vậy Giác cái gì? Có mấy loại Giác ngộ? Xin giải thích từng phần Giác mà Đức Phật đã dạy.
 
Trả lời câu hỏi số 7:
 
Chủ trương Đạo Phật dạy Giác ngộ như sau:
 
1/ Biết được trong Càn khôn Vũ trụ có Phật giới, Tam giới và Địa giới.
2/ Biết được Phật giới là nơi Chư Phật sống.
3/ Biết được trong Hệ Mặt Trời có Tam giới và Địa giới.
4/ Biết được trong Tam giới có 33 Hành tinh, gọi là các Nước Trời và 6 Hành tinh gọi là Nước Trời Cực lạc.
5/ Biết được trong Địa giới có 6 Hành tinh tứ đại và hằng hà sa số Hành tinh vật tư: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và Điện từ âm dương. Cũng như có hằng hà sa số hạt chân như.
 

Câu hỏi số 8:
 
Một Đạo mà thật  đúng luật pháp thì đạo đó phải như thế nào và có những gì?
 
Trả lời câu hỏi số 8:
 
Một Đạo mà thật đúng luật pháp thì đạo đó phải có 11 phần như sau:
1.Đạo đó phải có quyển giáo lý.
2.Đạo đó phải có quyển giáo kinh.
3.Đạo đó phải có quyển giáo lễ.
4.Đạo đó phải có quyển giáo điều.
5.Đạo đó phải có quyển giáo luật.
6.Đạo đó phải có tôn chỉ.
7.Đạo đó phải có  cương lĩnh.
8.Đạo đó phải có  nội quy.
9.Đạo đó phải có đạo phục.
10.Đạo đó phải có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu.
11.Đạo đó phải  cho người thắc mắc hỏi tự do.
 

Câu hỏi số 9:
 
Một vị tu hành theo các đạo như thế nào mới đúng là một vị tu hành chân chính?
 
Trả lời câu hỏi số 9:
 
Một vị tu hành theo các đạo chân chính thì đạo đó phải có 10 phần cơ bản gồm:
1.Đạo đó phải có quyển giáo lý.
2.Đạo đó phải có quyển giáo kinh.
3.Đạo đó phải có quyển giáo lễ.
4.Đạo đó phải có quyển giáo điều.
5.Đạo đó phải có quyển giáo luật.
6.Đạo đó phải có tôn chỉ.
7.Đạo đó phải có  cương lĩnh.
8.Đạo đó phải có  nội quy.
9.Đạo đó phải có đạo phục.
10.Đạo đó phải có giấy hay bằng chứng nhận .
 

Câu hỏi số 10:
 
Tại sao một vị tu hành giả dối lại bị xuống địa ngục?
 
Trả lời câu hỏi số 10:
 
Một vị tu hành giả dối mà bị xuống địa ngục là vị tu hành này làm những chuyện như sau:
1.Mục đích của đạo Phật dạy người tu có bốn chữ là giác ngộ và giải thoát. Nhưng vị  tu hành này không thực hiện mà làm những chuyện;
1 là làm bùa bán, lừa gạt những người không biết nên bị nhân quả xuống địa ngục.
2 là làm phép lừa đảo người quá khờ nên bị nhân quả xuống địa ngục.
3 là dạy tầm bậy tầm bạ để những người khờ khạo cúng tiền cho mình xài nên bị nhân quả xuống địa ngục vvv…
 

Câu hỏi số 11:
 
Các ngành hay nghề ở Việt Nam. Ngành hay nghề nào cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh đúng luật pháp là phải có giấy xác nhận của chính quyền. Cớ sao ngành hay nghề tu lại không có giấy hay bằng chứng nhận của chính quyền cấp. Tại sao có chỗ sai luật này?
 
Trả lời câu hỏi số 11:
 
Vì nhà nước chưa có ban hành luật người tu theo các đạo, nên những vị tu theo các đạo hiện nay chưa  được chính quyền cấp giấy chứng nhận là vậy.
12 Làm sao cho loài người biết sự thật trái đất dù hữu hình hay vô hình
 

Câu hỏi số 12:
 
Ngày nay là thời đại văn minh nguyên tử và điện tử, không phải là văn minh của thời kỳ đồ đồng làm sao cho loài người biết sự thật tất cả những chuyện xảy ra ở Trái Đất dù hữu hình  hay vô hình?
 
Trả lời câu hỏi số 12:
 
Muốn cho loài người sống thời đại văn minh nguyên tử và điện tử, hiểu sự thật những chuyện xảy ra ở Trái Đất, dù  hữu hình hay vô hình thì chính quyền phải thông báo cho toàn dân biết, vị nào có kiến thức hiểu biết sâu về khoa học vật lý nên trình bày ra cho nhân dân biết, thì không người dân nào còn tin sai sự thật ở trái đất nữa.
13 Tu sỹ cần có những hiểu biết gì về đạo mình tu
 

Câu hỏi số 13:
 
Một vị là tu sĩ thì phải có những hiểu biết gì về đạo của mình tu?
 
Trả lời câu hỏi số 13:
 
Một vị tu sĩ chân chánh thì phải có 11 phần cơ bản như:
Phần 1: Phải có quyển giáo lý để người tu biết đạo dạy cái gì.
Phần 2. Phải có quyển giáo kinh để người tu đọc kinh nói cái gì.
Phần 3.Phải có quyển giáo lễ để hành không sai.
Phần 4.Phải có quyển giáo luật để người tu không vi phạm luật.
Phần 5.Phải có quyển giáo điều để người tu biết đạo có mấy điều mà không vi phạm.
Phần 6. Phải có tôn chỉ của đạo để người tu đúng theo tôn chỉ của đạo.
Phần 7. Phải có cương lĩnh của đạo để người tu đúng cương lĩnh của đạo.
Phần 8. Phải có nội quy của đạo để người tu không vi phạm nội quy của đạo.
Phần 9.Phải có đạo phục của đạo để người tu mặc đúng đạo phục của đạo.
Phần 10.Phải có giấy hay bằng chứng nhận người tu theo pháp môn nào của đạo để khi chính quyền hỏi có giấy hay bằng chứng nhận trình cho chính quyền biết.
Phần 11. Phải có giấy cam kết là tu không sai pháp môn mà đã đăng ký với chính quyền.
 
 

Câu hỏi số 14:
 
Tất cả ngành hay nghề gì nhà nước phải cấp giấy hay bằng chứng nhận. Cớ sao ngành tu nhà nước không cấp giấy hay bằng chứng nhận?
 
Trả lời câu hỏi số 14:
 
Vì nhà nước chưa có luật tu áp dụng cho các vị tu hành nên nhà nước chưa cấp giấy. Hiện nay nhà nước đang lấy ý kiến nhân dân về luật tu. Khi xong nhà nước cũng sẽ áp dụng cho tất cả các vị tu hành  không có người nào là ngoại lệ.
 

Câu hỏi số 15:
 
Ở Việt Nam bất cứ người nào đi truyền bá một vấn đề gì thì phải cho người nghe hỏi tự do. Cớ sao các giảng sư đạo Phật lại không dám cho người nghe hỏi tự do. Tại sao giảng sư đạo Phật có ngoại lệ này?
 
Trả lời câu hỏi số 15:
 
Theo luật pháp cho toàn dân được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, viết sách vv… Bất cứ chuyện gì phổ biến cho nhân dân biết thì người phổ biến đó phải cho những người thắc mắc hỏi tự do . Nếu người phổ biến chuyện gì mà không cho người khác hỏi tự do thì người này bị luật pháp nhà nước cấm. Vì vậy các vị giảng sư đạo Phật khi  giảng đạo mà không cho người nghe hỏi tự do thì vị giảng sư này không được giảng đạo ở nơi công cộng. Nếu vị nào vi phạm thì bị luật pháp phạt. Nếu vi phạm nhiều lần thì bị phạt nặng hơn.
 

Câu hỏi số 16:
 
Thông thường các vị tu theo đạo Phật đầu tiên là vào trường sơ cấp Phật học, học 1 năm đầu là đã biết hết ý nghĩa của bốn chữ giác ngộ và giải thoát của đạo Phật rồi, cớ sao có Thầy tu đến 70 năm rồi mà lại không biết ý nghĩa bốn chữ giác ngộ và giải thoát của đạo Phật là gì?  Cớ sao lại có chuyện lạ đời như vậy?
 
Trả lời câu hỏi số 16:
 
Người tu chân chính của đạo Phật cơ bản như sau:
Đầu tiên tu theo đạo phật trước tiên là phải học quyển giáo lý của đạo. Giáo lý đạo Phật mở đầu là dạy 3 phần cơ bản như sau:
1.Giác ngộ là học giác cái gì.
2. Giải thoát là đi về đâu.
3.Người học đạo Phật phải là người có trí tuệ thật sáng suốt. Còn Người nào tu theo đạo Phật mà không biết 3 cơ bản này thì không phải là tu theo đạo Phật mà chỉ ở chùa  nấu cơm và quét chùa mà thôi. Vì vậy dù có ở chùa 100 năm đi nữa cũng không biết giác ngộ và giải thoát là gì.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 13/04/2023

Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com