Giải Đáp Thiền Tông 03/01/2024 (ndlc)

Ngày đăng: 21-01-2024||

18 Sáu nút thắt của con người là gì
19 Bảy luân xa tại sao gọi là trung tâm năng lượng


Xem video

 

Nghe full giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Trường hợp nào tu thiền tông mà vào địa ngục
02 Tu thành Phật để làm gì
03 Chê video của nhóm NDLC, giờ hay bị bệnh là vì sao
04 Về sau chỉ lo tạo phước đức thì có giải thoát được không
05 Phật gia có về phật giới được không
06 Minh sư truyền tâm ấn cứu được cửu huyền thất tổ, thật hay giả
07 Ai giao nhiệm vụ cho Trời Tứ Thiên Vương
08 Quy trình trời Tứ Thiên Vương tạo ra con người
09 Số lượng người nam và nữ, kết duyên sinh con, là do ai quy định
10 Công thức tạo ra thần thánh tiên
11 Thân trời chết sẽ đi về đâu
12 Hạt bụi trần là những hạt nào
13 Tạo thiên là tạo cái gì, lập địa là lập cái gì
14 Cõi âm có hơn thua, tranh giành, chém giết nhau không
15 Thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la
16 Đỉnh cao sự sống con người, sự thật là gì
17 Oan gia trái chủ có nghĩa là gì
18 Sáu nút thắt của con người là gì
19 Bảy luân xa tại sao gọi là trung tâm năng lượng
20 Hình Mạn Đà La trong phật giáo Mật Tông Tây Tạng có ý nghĩa gì
21 Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là gì
22 Om mani padme hum nghĩa là gì
23 Tỉ lệ thành phần con người, vũ trụ có bao nhiêu phần trăm năng lượng tối
24 Phẩm 8 kinh pháp hoa có 500 người được thọ ký là những người nào
25 Tùy hỷ công đức, Pháp sư công đức, Phân biệt công đức nghĩa là gì
26 Cái HÀNH cho thật đúng của thiền tông gồm những gì 
27 Có phải GHPGVN không có giáo lý đạo phật đúng nghĩa
28 Các thầy tu không có giáo lý thì họ tu cái gì, đúng lời phật dạy không
29 Chuẩn mực của tu sỹ lấy gì làm chuẩn
30 Chùa Giác Nguyên có quyển giáo lý đạo Phật thật hay giả
31 Cứu trái đất và loài người khỏi diệt vong, tại sao Nhân Dân cần quan tâm
32 Đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống có phải nhờ có các thầy cầu nguyện
33 Đức vua Trần Nhân Tông có hay không lập đàn cầu an đuổi giặc Mông Nguyên
34 Bản Sơn Thiền Viện Thường Chiếu, sao gọi là Bản Sơn
35 Chữ thiền viện có nguồn gốc từ đâu, có trong hệ thống đạo Phật không
36 Con đường trung đạo có phải là đường giác ngộ
37 Có phải một lần chết đi mới hiểu thế nào là pháp của Phật
38 Hiện nghiệp, sinh nghiệp, hậu nghiệp
39 Tại sao thiền tông chỉ bày tánh Phật, lại bị các thầy cho là tà đạo
40 Giáo lý có thể được lưu hành nội bộ không
41 Làm sao để mình không chấp dính
42 Vô sở cầu, vô sở đắc, sao các chùa sân si bảo vệ việc tu chứng đắc
43 Làm sao lấy được hạt công đức
44 Tại sao Bát nhã tâm kinh là mẹ của 3 đời chư Phật
45 Cúng dường Chư Phật nên cúng gì để chư Phật nhận
46 Bậc đại giác ngộ sống ở thế giới này làm sao đạt chánh đẳng chánh giác
47 Thiền tông không có giới luật thì sao sanh trí tuệ
48 Ưng vô sở trụ, nếu không có trụ chỗ nào sao biết hành sao cho đúng 
49 Tánh Thấy, tánh Nghe phải hành làm sao cho đúng
50 Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai
51 Còn nóng nảy, lạm dụng rượu bia thì có giải thoát được không


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com