Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30-09-2022 (ndlc)

Ngày đăng: 16-10-2022||

Vô minh là gì, có mấy loại? Tứ quý thiền tông là gì? Thế giới vật lý có 12 hạt là hạt gì?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Đại đức là gì 
02 Thượng tọa là gì
03 Ý nghĩa danh từ Hoà Thượng trong đạo Phật
04 Vị thượng toạ ngồi trên cao giảng đạo có nhân quả gì
05 Tiêu chuẩn của 1 Vị hòa thượng
06 Sao đã đi tu mà còn ham dính vào chức tước
07 Cốt lõi của quyển Giáo Lý Đạo Phật
08 Khoa học không có tôn giáo thì què quặt, tôn giáo không có khoa học thì mù lòa
09 Đọc sách khoa học Đức Phật dạy là để cúi đầu chào Đức Phật
10 Có vị giảng Tâm còn gọi là Ý, giảng vậy có đúng không
11 Tu theo tịnh độ có dễ không
12 Đại đức rồi mà sao không biết câu Tri kiến lập tri tức vô minh bổn
13 Ban nghi lễ thần thánh tiên ở đâu trên trái đất này
14 Khi trái đất bể, các trung ấm thân chuyển qua trái đất mới như thế nào
15 Tổ chức của Đạo Phật là gì
16 Vô ngã là gì
17 Tam nghiệp thân khẩu ý giữ trong sạch an lành là thanh tịnh, đúng hay không
18 Tôn chỉ, cương lĩnh, phẩm cấp trong đạo Phật; phá thai có ảnh hưởng gì tu thiền tông không
19 Gia đình có người làm nghề thầy cúng thì có ảnh hưởng gì người tu thiền tông không
20 Sau khi chết, cốt đưa vào chùa vật lý hoặc đem chôn thì có ảnh hưởng gì đường giải thoát không
21 Lớp đất nhân quả là như thế nào
22 Vi trùng virus mang tính gì
23 Vô minh là gì, có mấy loại vô minh
24 Ý nghĩa câu Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, trong bát nhã tâm kinh
25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa
26 Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì
27 Triệt ngộ là gì
28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về phật giới hết không
29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào
30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ
31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào
32 Tứ quý thiền tông là gì
33 Yếu chỉ thiền tông là gì, Bí mật thiền tông là gì
34 Tướng thế gian thường còn là gì
35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thủy
36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn
37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao
38 Thế giới vật lý có 12 hạt là những hạt gì
39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì
40 Tại sao người nữ lại không thành Phật được, phải mang thân nam mới tu thành Phật được
41 Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không
42 Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không
43 Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì
44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc
45 Đời mạt pháp là gì

 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com