Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17-07-2022

Ngày đăng: 19-07-2022||

Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì
Tại sao pháp trần lại phát ra từ cổ họng mà không phát từ tánh Phật
Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào?


Xem video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Thầy giảng đạo Phật không biết cốt tuỷ của đạo Phật là Giác ngộ và Giải thoát, mà đi giảng đạo Phật cho người khác nghe thì có bị Nhân quả
02 Trái đất này có mấy loại Nhân quả
03 Đạo Phật là Giác ngộ và Giải thoát, sao chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra, đã được Chính quyền và Giáo hội cho phép mà nhiều Thầy lại chửi
04 Nhân quả của người tu và người không tu có khác nhau
05 Thầy không biết Giác ngộ và Giải thoát là gì, mà đi giảng đạo cho người khác nghe có bị Nhân quả
06 Làm gì mà bị Siêu Nhân quả
07 Người thích cầu xin, lạy lục người khác; có nên tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông
08 Nhân quả Họ tộc và Nhân quả người tu khác nhau thế nào
09 Trường hợp cụ bà Vũ Thị Lạch - sinh năm 1935, ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương; có về được Phật giới
10 Vị Phật gia luân hồi 38 tỷ năm, được nhắc đến trong Lời dặn dò, đã về  Phật giới trước hay sau khi công bố Huyền ký
11 Những người bị Siêu Nhân quả, mà không muốn vào Hầm lửa lớn sống, điều kiện để vào sống ở loài Ngạ quỷ Chúa là gì
12 Cách tạo Phước đức Dương và Phước đức Âm
13 Thiền Vipassana Niêm mật 1 khóa tu 10 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập sau khi chết sẽ đi về đâu
14 Nguồn gốc của các quyển Giáo lý Đạo Phật
15 Tại sao không có ngôi Chùa nào hay tài liệu Phật giáo nào đề cập đến Giáo lý
16 Cơ sở nào để mọi người có thể tin tưởng vào nguồn gốc và nội dung của các quyển Giáo lý mà Chùa Thiền tông Tân Diệu đang giữ
17 Mục đích, ý nghĩa việc ra đời của quyển Giáo lý đạo Phật đối với Đạo Phật cũng như hoạt động Tín ngưỡng và đời sống của con người
18 Tóm tắt nội dung các quyển Giáo lý
19 Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông đặc biệt thì có gì đặc biệt
20 Nội dung các quyển Giáo lý có khác gì với các quyển Kinh mà các Chùa đang sử dụng
21 Nội dung các quyển Giáo lý có thể thay thế nội dung các bộ Kinh hiện nay
22 Ngôn ngữ quyển Giáo lý có thay đổi qua các thời kỳ
23 Các vị Tổ có thực sự cầm quyển Giáo lý đi ngoài đời thực
24 Lợi ích của việc công bố quyển Giáo lý đối với đạo Phật
25 Lợi ích của việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật đối với các hoạt động Tín ngưỡng và mê tín dị đoan
26 Lợi ích của việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật đối với đời sống Kinh tế và sự phát triển của Quốc gia
27 Điều kiện và căn cứ Pháp lý để Giáo lý chắc chắn được xuất bản
28 Người chịu trách nhiệm chính trong việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý
29 Vai trò của Giáo hội trong việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật
30 Vai trò và nhiệm vụ của Chùa Thiền tông Tân Diệu trong việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật
31 Vai trò của Nhân dân và Phật tử Thiền tông trong việc công bố và xuất bản quyển Giáo lý Đạo Phật
32 Tại sao GHPGVN không làm việc với Chùa Thiền tông Tân Diệu để làm rõ trắng - đen vấn đề Giáo lý đạo Phật
33 Tại sao chùa Tân Diệu dám để câu Chuyên dạy giải thoát, Cho hỏi tự do, tu theo thiền tông cốt để thành Phật
34 Tổ chức cõi vô hình như thế nào
35 Công thức tu thành Phật của Thiền tông
36 Bát nhã Ba La Mật là gì
37 Tại sao các Chùa hiện nay, không Chùa nào treo bảng hiệu ghi rõ ràng pháp môn tu
38 Trong đạo Phật có kinh nào dạy Phật tử cúng dường
39 Các thầy tu hiện nay không vị nào biết Công thức giải thoát
40 Các thầy giảng đạo nói Tu hành vô số kiếp mới thành Phật, tại sao
41 Pháp môn Giải thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra
42 Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, tại sao không giữ giới
43 Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền tông sư
44 Thiền tông không cho tu, vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam lập ra để làm gì
45 Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là Viện chủ
46 Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác ngộ và Giải thoát
47 Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không ngộ đạo
48 Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu
49 Tu Thiền tông không giữ giới
50 Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì
51 Tu Tứ Diệu Đế là tu làm sao
52 Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử thành Phật
53 Không kiến tánh có nên lập Thiền tông thất, lời khuyên đối với người lập Thiền tông thất mà chưa kiến tánh
54 Người học Thiền tông bình thường có thể kiến tánh không
55 Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần
56 Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì
57 Tại sao pháp trần lại phát ra từ cổ họng mà không phát từ tánh Phật
58 Lớp màng vô minh có phải có 3 lớp
59 Lục ấn đường là gì, con mắt thứ 3 hay thiên mục là mắt nào?
60 Thiền tông không giữ giới, sao chùa Thiền tông Tân Diệu lại đưa ra 16 giới luật
61 Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông
62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không
63 Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientongmt@gmail.com