Ân Uống Cân Bằng Âm Dương - Trị Bệnh Tâm

Ngày đăng: 30-10-2022||

Thiền Thanh Phật dạy rất linh
Thực hiện mà đúng, Tâm điên không còn.


Phần 2. Trị Bệnh Tâm
 
BÀI MỘT:
 
Tâm bệnh vì bởi mình ngu!
Nghe ai nói lếu cũng bu nghe nhiều
Không chịu tìm hiểu mấy điều
Điều nào là phải, điều nào gạt ta.
 
Người sống ở cõi Ta Bà
Là Tánh Người đó, gạt ta lấy tiền
Những người hay nói linh thiêng
Là người lường gạt, hãy kiêng lại gần.
 
Tâm ta suy nghĩ ân cần
Thế nào phải trái, phải phân rõ ràng
Tâm ta vì bởi tin càng
Nên là Tâm bệnh rõ ràng tại ta.
 
Đừng nên trách móc Trời xa
Vì không suy nghĩ, Tâm ta lầm này
Thiền Thanh Phật dạy như vầy
Trái Đất luân chuyển, là đây Luân hồi.
 
Tâm mình thanh tịnh là "Thôi"
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với ta
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy pháp Giải thoát mà ta không màng.
 
Cứ đi tìm kiếm lang thang
Đi tìm mà được, là càng khổ đau
Thế gian không có chỗ nào
Là nơi an ổn, chớ vào mà chi.
 
Phải hiểu quy luật là gì
Sanh, già, bệnh, chết phải đi ra ngoài
Ra ngoài mới khỏi nạn tai
Ở trong Vật lý, nói hoài là điên!
 
Người điên mà nói linh thiêng
Liêng thiêng càng mạnh linh thiêng càng khùng!
Tâm người nếu muốn hết khùng
Đừng tin nhảm nhí Tâm khùng hết ngay! 
 

BÀI HAI:
 
Tâm bệnh là bởi tại ta
Nghe người nói dối va vào để nghe
Nghe mà không hiểu mà nghe
Nghe rồi tin đại, là nghe pháp cuồng!
 
Pháp cuồng còn rủ người cuồng
Mình đã ngu ngốc, mà luôn khoe rằng:
Ta đây hiểu tận cung trăng
Không ai bì được, không bằng Tâm ta.
 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Chỉ rõ sự thật mà ta không màng
Ngày đêm sáng tối lang thang
Đi cầu đi lạy xin vàng nuôi thân.
 
Tánh người quả thật ngu đần
Không chịu tìm hiểu các phần thế gian
Tâm ai cũng biết rõ ràng
Những kẻ lường gạt nói càng rất hay.
 
Người khôn phải hiểu điều này
Những người lừa gạt xưng Thầy xưng Ta
Xưa kia Đức Phật Thích Ca
Ngoài Tâm tìm thật là Tà đấy con.
 
Tâm con bị bệnh tại con
Nghe người nói bậy mà con tin liền
Tâm con bị bệnh vì con
Không chịu tìm hiểu là con ngu khờ.
 
Tâm con hết bệnh đừng mơ
Cứ sống thực tế Tâm khờ mất đi
Thanh tịnh rỗng lặng hằng tri
Sáu chữ kỳ diệu dẹp đi Tâm cuồng!
 
Hàng ngày cứ vậy mà luôn
Không ai lừa được Tâm luôn sáng ngời
Tâm ta sáng rực thảnh thơi
Không nghe kẻ bịp là đời an vui.
 

BÀI BA:
 
Người đời ai cũng có Tâm
Tâm ta bị bệnh vì Ta bị nhầm
Con người Vật lý thậm thâm
Chuyên môn lường gạt Tâm đần mới nghe.
 
Thiền tông Phật dạy ráng nghe
Ráng nghe mà hiểu, là nghe thật rồi
Thiền Thanh Phật dạy chữ "Thôi"
"Thôi" đi tất cả luân hồi không theo.
 
Thiền Thanh đừng sợ chữ nghèo
Nghèo giàu cũng bỏ, đeo theo làm gì
Thiền Thanh Phật dạy chữ chi
"Buông Thôi Dừng Dứt" làm gì còn luân. 
 

ĐỨC PHẬT DẠY:
VỊ NÀO MUỐN TÂM MÌNH KHÔNG BỊ BỆNH THÌ PHẢI HỌC 6 PHẦN NHƯ DƯỚI ĐÂY:
 
Loài người sống để làm gì?
Trái đất tồn tại để gì biết không?
Sinh tử là sao phải thông?
Linh thiêng huyền bí có không phải tường?
Người sống là phải biết đường.
Thoát vòng sanh tử trần vương khổ sầu!
 
* Làm người, mà rõ thông 6 phần nói trên, thì tâm không Bệnh.
* Còn không rõ thông 6 phần nói trên, thì chắc chắn Tâm phải mang bệnh nặng nề vậy!
* Tâm người đã mang bệnh rồi, thì nghe ai nói gì cũng tin, gọi là tin sai sự thật, như:
 

ĐỨC PHẬT DẠY TRỊ BỆNH TÂM 6 THỨ BỆNH TU:
 
Một:
 
Quán tưởng:
 
Quán Tưởng là pháp đầu tiên
Dụng công Quán Tưởng vào yên Niết bàn
Niết bàn tạo được rõ ràng
Là thứ giả dối buộc ràng thân tâm.
 
Niết bàn còn ở trong Trần
Vẫn còn luân chuyển không phần thoát ra
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Giác ngộ giải thoát mà ta không màng.
 
Dụng công ngồi Tưởng lang thang
Mà khoe thiên hạ rõ ràng Tâm điên!
Tâm điên mà không chịu điên!
Tâm này hết chữa, nên khiêng ra gò! 
 
Hai:
 
Lý luận:
 
Người mà lý luận rất tài
Người nghe say đắm nghe hoài không thôi
Lý luận nói mãi không thôi
Lại chê pháp khác, lộ Tôi phàm tình.
 
Lý luận Phật dạy rất linh
Người tu niêm mật huyền linh hiện liền
Vào sâu trong đó Tâm điên!
Mà chấp là đúng, cũng khiêng ra gò!
 
Ba:
 
Nghi tìm:
 
Suy tư là pháp Nghi Tìm
Tìm trong vật chất biết liền dụng chi
Suy tư Phật dạy rõ gì
Để đời bớt khổ, lợi thì cho ta.
 
Suy tư pháp Phật Thích Ca
Dạy người ham muốn tìm ra cho đời
Giúp người bớt khổ thảnh thơi
Nhưng không giải thoát về nơi cội nguồn.
 
Suy tư là nghĩ để tuôn
Tuôn ra sự thật để luôn giúp đời
Giúp đời mà nói thoát đời
Người này Tâm bệnh, suốt đời Tâm điên!
 
Muốn cho Tâm hết bị điên!
Chỉ cần "Thôi Dứt", tâm Điên hết liền.
 
Bốn:
 
Niệm Phật:
 
Niệm Phật, gọi danh Di Đà
Niệm mà vô niệm, mới là vãng sanh
Người niệm phải thấy Phật rành
Hình bóng Đức Phật bao quanh thân mình.
 
Niệm Phật kỳ diệu huyền linh
Được về Phật quốc, là mình an vui
An vui trong cảnh tuyệt vời
Nếu nói Giải thoát, Tâm thời bị điên!
Muốn cho Tâm hết bị điên
Gặp Phật giết Phật, Tâm điên không còn.
 
Năm:
 
Niệm chú:
 
Niệm chú thì có huyền linh
Người tu Niệm chú thấy linh là vầy
Thế giới Vật lý ở đây
Loài thần làm chủ, sống chung loài Người.
 
Loài Người có Tưởng tánh Người
Dụ người ham muốn luân hồi cùng đi
Đi trong sanh tử cùng đi
Đi đi, đi mãi không khi nào "Dừng".
 
Lại dụ nhiều người đi chung
Nói rằng Giải thoát, đi chung đường này
Ai muốn Giải thoát lại đây
Đọc câu Thần chú đứt dây luân hồi.
 
Tưởng rằng Giải thoát đây rồi
Nhào vô tu thử ôi thôi bị nhầm
Biết nhầm mà lại quyết tâm
Tâm mình điên loạn, biết nhầm cứ đi.
 
Vì tâm điên loạn nên đi
Đi trong sanh tử, đi hoài không thôi
Muốn hết tâm loạn nên thôi
Là tâm hết bệnh, hết rồi tử sanh.
 

ĐỨC PHẬT DẠY:
NGỒI THIỀN COI CHƯỜNG TÂM BỊ BỆNH:
 
Ngồi Thiền thấy Phật rất linh
Cầu xin Đức Phật chứng giùm lòng con
Xin Phật cứu giúp đời con
Về nơi Phật quốc không còn trầm luân.
 
Hình Phật hiện ra sáng trưng
Dạy con niệm mãi, đừng "Dừng" nghe con
Nghe vậy, con quyết lòng son
Niệm danh hiệu Phật, lòng con quyết gìn.
 
Tưởng rằng Phật hiện huyền linh
Không dám sơ sót, thấy linh niệm hoài
Thiền tông Phật dạy rõ ngay
Thấy Phật lạy Phật là sai vô cùng!
 
Các con giải thoát chỉ "Dừng"
"Dừng"được tất cả luân hồi "Dừng" ngay
Thiền tông Như Lai trình bày
Là Thiền chân thật, dẹp ngay luân hồi.
 
Muốn tu giải thoát nên "Thôi"
Thôi đi tất cả luân hồi bỏ Ta
Ta là Đức Phật Thích Ca
Dạy cho Nhân loại thoát ra luân hồi.
 
Thế gian những chuyện nên "Thôi"
Các con "Thôi" được luân hồi bỏ đi
Thiền tông Ta dạy ít khi
Mười ngàn năm mới, dạy thì mà thôi.
 
Người nào hữu phúc đại duyên
Mới nhận Thiền học hết điên Tâm mình
Các con cố gắng giữ gìn
Pháp môn Thiền học, để trình người sau.
 

ĐỨC PHẬT DẠY:
NIỆM PHẬT COI CHỪNG TÂM BỊ ĐIÊN!
 
Niệm Phật phải rõ không lời
Niệm mà thanh tịnh niệm thời Chân Như
Chân Như là thứ Như Như
Biết được như vậy, Chân Như của mình
 
Công đức lưu giữ cho mình
Là thứ chân thật tự mình biết thôi
Muốn về Phật giới thì "Thôi"
"Thôi" đi tất cả luân hồi bỏ ta.
 
Lòng từ của Phật Thích Ca
Dạy nơi Duyên Giác mà ta không tìm
Lên non xuống biển khắp miền
Tìm Tánh thanh tịnh là điên chứ gì.
 
Diệu pháp nói rõ chi li
Mà không tìm hiểu cứ đi tìm hoài
Những người sanh tử Trần ai
Cũng như mình đó, hỏi ai làm gì.
 
Sử dụng tánh Phật mình đi
Là biết tất cả không khi nào lầm
Thiền tông thanh tịnh thậm thâm
Giải được tất cả không lầm thứ chi.
 
Thiền tông được rõ một khi
Xóa đi tất cả Tâm si ngàn đời
Làm người sống ở trên đời
Chỉ cần thanh tịnh Tâm thời hết điên!
 

ĐỨC PHẬT DẠY:
CHÙA LÀ NƠI THỜ PHẬT:
 
Chùa nơi thờ Phật Thích Ca
Chuyên dạy Giải thoát mà ta không tường
Tưởng rằng Đức Phật chủ trương
Cầu, xin, cúng, tụng mở đường thoát thân.
 
Người tu phải hiểu đôi phần
Gieo gì gặt nấy, đừng lầm thế gian
Thế gian quy luật rõ ràng
Gạt người lương thiện mở đang trầm luân.
 
Vì vậy Đức Phật dạy "Dừng"
"Dừng" lừa "Dừng" gạt, "Dừng" ưa Luân Hồi
Nhân quả Vật lý mới "Thôi"
"Thôi" đi tất cả, luân hồi bỏ Ta.
 
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Ngộ được Thiền học dạy ta chỗ này
Truyền cho ba ba vị Thầy
Chuyên dạy Giải thoát là đây bí truyền.
 
Truyền trong Huyền Ký dạy riêng
Dạy cho nhân loại pháp thiền Tịnh thanh
Thiền này không phải đua tranh
Để Tâm thanh tịnh, tử sanh bỏ mình.
 
Thiền Thanh Phật dạy rất linh
Thực hiện mà đúng, Tâm điên không còn.
 


Thiền Tông Thất Miền Trung

Địa chỉ: P.Nhơn Phú - TP.Quy Nhơn - Bình Định

Email: thientong2013@gmail.com