Chia sẻ

Trong đầu hay có câu Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có được coi là pháp trần không

Ngày đăng: 17-10-2021

Pháp trần là tiếng nói nhỏ của mình nhớ đường về Phật giới.


Trò hỏi:
 
Nếu trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến câu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, như vậy có thể cho là pháp trần của trung ấm thân lúc lâm chung không, thưa Chú?
 
Thầy trả lời:
 
Pháp trần là tiếng nói nhỏ của mình nhớ đường về Phật giới. Chớ không phải là tiếng câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 12/10/2021