Chia sẻ

Tiếp Dẫn

Ngày đăng: 24-09-2021

Hoa thơm tự khắc ngát hương
Diệu pháp tự khắc dẫn đường Phật con


TIẾP DẪN
 
 
Hoa thơm tự khắc ngát hương
Diệu pháp tự khắc dẫn đường Phật con
Bao đời tìm kiếm lon ton
Bây giờ tiếp được bon bon về nhà
Tánh người sanh ảo trầm ai
Thiền tông bùng phát chỉ bày lối ra.
Bây giờ không kiếm đâu xa
Cảnh tâm không dính rớt ra niết bàn
Làm thêm công đức tạo thân
Hết kiếp tự khắc Cha già mần đi,
Điện từ quang phủ trùm bao
Cái khối óng ánh lao xao tựu hình
Ôi kìa kim Phật xinh xinh
Phật con con Phật nay đà Phật cha.
Mô phật .!!!
 
 
15/9/2019