Chia sẻ

Thầy dạy các con chỉ dừng Bắt buộc phải thấy còn trong niết bàn

Ngày đăng: 01-12-2019


Trò hỏi:

 
Giải thích câu: thầy dạy các con chỉ dừng, bắt buộc phải thấy còn trong niết bàn?
 
Thầy trả lời:
 
- Bắt buộc phải dừng là: mình đừng có suy nghĩ, không suy nghĩ là thanh tịnh, thanh tịnh là niết bàn, có nghĩa là: Phật bắt buộc phải sống trong cái thanh tịnh, cái này là nói để khi nào mà cảm nhận cái thanh tịnh thực sự rồi đó thì Phật tánh nó mới mở ra nó mới kiến, nó lặng hết các vọng tưởng thì tánh Phật nó sẽ hiện ra cái kiến bằng tánh Phật nó sẽ hiện ra. Cái này là Đức Phật khuyên cho những người tập tu đi vào thiền tông để biết những cái cảm giác này.
 
- Mà khi kết cuộc muốn tu thiền tông về Phật giới thì chỉ làm ba phần: thích về- tạo công đức- và biết công thức trở về, sau cùng chỉ còn có ba phần thôi.
 
- Còn trong lúc tu tu 5 chữ: giác -ngộ -giải -thoát -và buông, thiền tông bởi vì nó đơn giản người ta tưởng tu thiền tông khó vì trong cái quyển số 10 trong cái bài kệ của Đức Phật ông làm có làm cái bài kệ tôi còn nhớ có một đoạn Như Lai chỉ dạy có một chữ mà không tu được sao, cái câu đó mình nghe mình hổ thẹn tưởng đâu biểu đọc kinh gì cho nhiều mà biểu đọc có một chữ (Buông) mà không chịu tu.