Chia sẻ

Thân trung ấm thoát thân tứ đại và vượt hải triều âm khi nào

Ngày đăng: 08-09-2021


Trò hỏi:
 
Sau khi chết, khoảng thời gian đi ngủ,Trung Ấm Thân còn ở trong thân tứ đại, hay đã thoát ra ngoài thân tứ đại và vượt Hải Triều Âm khi nào, thưa Chú?
 
Thầy trả lời:
 
Người chết, thì Trung Ấm Thân nào cũng từ từ xuất ra, theo cơ thể lạnh đến đâu thì xuất ra đến đó. Khi ra ngoài thân tứ đại, thì do vị Thần quản lý quyết định như sau:
 
Một: Trung Ấm Thân có công đức vô lượng: Giao cho Ban Nghi Lễ, hành lễ tiễn về Phật giới.
 
Hai: Trung Ấm Thân có công đức trung bình hay ít: Giao cho Ban dặn dò, dạy Đường về Phật giới.
 
Ba: Trung Ấm Thân có nghiệp Phước đức Dương: Giao cho Ban Thực thi Nhân quả vãng sanh.
 
Bốn: Trung Ấm Thân có nghiệp ở Gia tộc: Giao cho Ban Quản lý Gia tộc.
 
Năm: Trung Ấm Thân có nghiệp ác: Giao cho Ban Thực thi Nhân quả nghiệp ác, tuỳ theo loại: 
 
Một là, nghiệp làm hoa báo!
 
Hai là, nghiệp làm súc sinh.
 
Ba là, nghiệp ở địa ngục.
 
Bốn là, nghiệp ở hầm lửa lớn!V.v...
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 29/08/2021