Vô Niệm - Hình Ảnh Phật A Di Đà Từ Đâu Có!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:26

thế giới này ngũ thú tạp cư thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, A Di Đà không có trong này

Xem thêm

Không Công Đức

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:21

thiền tông nó ra đời anh phải làm rất đúng chuẩn mực của nó còn đi sai một cái là không về được

Xem thêm

Học Đạo Tránh Nhầm Lẫn Nên ...?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:41

Mình phải dùng cái đầu khoa học của mình tìm cái đạo đó coi dạy cái gì? Ông Giáo chủ là ai? Ổng có

Xem thêm

Phải Trí Tuệ Mới Vô Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:04

thế giới này là thế giới vật lý anh không giữ Giới luật được.

Xem thêm

Trí Tuệ Sáng Suốt Để Người Văn Minh ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

Khoa học tiến Tôn giáo lùi, chắc chắn 100% khoa học thuần hiểu - tôn giáo thuần tin thôi chứ không kiểm chứng

Xem thêm

Nhân - Quả...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:43

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi,

Xem thêm

Khoa Học... Trong Đạo Phật Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:01

Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông là nói cái gì cũng chứng minh bằng khoa học gọi là Đạo Phật Khoa Học

Xem thêm

Người Sáng Suốt Chỉ Cần.....!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:24

Phải hiểu được cái thế giới vật lý này, vô hình và hữu hình gọi là trí của người thời kỳ

Xem thêm

Gian Nan Chông Gai Phổ Pháp...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

tu ham tiền vật chất là chửi Thiền tông; tu ham Giác Ngộ - Giải Thoát nghe Thiền Tông chạy tìm kiếm để học. 

Xem thêm

Thiền Tông: Không Lưu Dấu Vết...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:39

Tam Giới Vô An Du Như Hỏa Trạch. Trong cái Tam giới này không có cái chỗ nào yên hết; đừng có ham mà vô đây ngồi

Xem thêm

Tu - Không Tu

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:09

Nếu anh tu là phải vướng vào trong nhân quả của vật lý thì anh phải luân hồi tại Trái đất này hoặc Tam giới. Thành ra, đạo

Xem thêm