Lý do gì người âm tiếp cận được pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:50
Nó có cái công thức tạo công đức hồi hướng cho cửu huyền thất tổ có chớ không phải không; dù quá cố ở đâu đi
Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 17-11-2019

Ngày đăng : 18-11-2019 06:11:44

14 Trong thiền tông sử dụng tưởng như thế nào mới đúng

Xem thêm

Nếu người tu thiền tông không vượt qua 3 lần thử cô hồn và vào loài cô hồn thì phải làm sao để trở về dòng tộc

Ngày đăng : 19-11-2019 08:11:14

hữu hình là vật chất, vô hình là cô hồn, đừng có tin bất cứ cái gì trái đất này thì con người mới

Xem thêm

Ba đấu sáu thăng cháo sữa là gì

Ngày đăng : 24-11-2019 06:11:06

Thiền Tông ra đời người ta giải thích: Phật là cái gì? Thần là cái gì? Người là cái gì? Thánh là ai?

Xem thêm

Tóm tắt công thức giải thoát

Ngày đăng : 30-11-2019 10:11:48

Công thức là: mình phải ham muốn về - biết tạo công đức - và biết công thức có vậy thôi, có ba cái đó thôi chớ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 29-12-2019

Ngày đăng : 29-12-2019 11:12:45

Theo pháp môn thiền tông sẽ gặp khó khăn và gian nan nào?

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 05-01-2020

Ngày đăng : 05-01-2020 11:01:01

Chùa thiền tông Tân Diệu gia nhập UNESCO Việt Nam có lợi ích gì và pháp lý ra sao?

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-01-2020

Ngày đăng : 13-01-2020 07:01:12

Khi nhìn thấy các vị thần và thánh có bị cái tưởng làm sợ hãi mà quên hô câu buông để đi luân hồi

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-02-2020

Ngày đăng : 18-02-2020 08:02:02

Sau khi biết thiền tông hay thấy hình ảnh hiện ra trước mắt vậy đó là hiện tượng gì

Xem thêm