Hỏi Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 24-01-2021

Ngày đăng : 26-01-2021 12:01:22

Tam giáo đồng nguyên là đạo thần - đạo thánh - đạo tiên do vị thánh chúa lập ra, vậy đạo thần do thánh

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 23-01-2021

Ngày đăng : 28-01-2021 04:01:51

Muốn tu theo đạo phật thì trước hết phải tìm hiểu như thế nào? Làm lễ chúc thọ đại giới đàn pháp loa

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm