Phật - Pháp - Tăng

Ngày đăng : 09-01-2021 08:01:59

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật. Tăng là 1 vị nhà sư thanh

Xem thêm

Y pháp bất y nhân hiểu theo thiền tông như thế nào cho đúng

Ngày đăng : 19-01-2021 08:01:54

Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, không thuận lý không tin. Dù ông đó là Tiến

Xem thêm

Thánh Tăng Hay Hiền Tăng

Ngày đăng : 29-12-2020 10:12:52

Tăng là những nhà sư thanh tịnh. Tâm thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia cắt ái khinh thân. Dứt trừ bản ngã lãnh

Xem thêm

COVID-19 - Hành động kỳ quặc các chùa trong đại dịch

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:19

cái này là bệnh dịch con vi trùng này là nó nhiễm phóng xạ của mấy ông thử nguyên tử, cái con vi trùng SARS

Xem thêm

Chánh Tín Hay Mê Tín

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:32

mỗi người đi đâu đó là chánh đó, nhưng mà có 1 điều là: anh nói đến cái chỗ đó mà sai với cái

Xem thêm

Cốt Lõi Để Phật Giáo Phát Triển!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:00

đạo Phật mà bung cái giáo lý ra tôi bảo đảm trên thế giới không có cái đạo nào bằng cái đạo Phật

Xem thêm

Mô Hình Tổ Chức Bậc Nhất Của Tôn Giáo

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:16

Chùa Thiền Tông Tân Diệu là cái tổ chức tiên tiến nhất trên thế giới, trên thế giới tìm cái tổ chức thứ hai không

Xem thêm

Vì Tiền Và Danh Các Chùa Cần Gì ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:28

Mỗi Chùa tu một kiểu là vì: nó thiếu cái căn bản nhất là Giáo lý không có, nếu Giáo lý mà có

Xem thêm

Giáo Lý Phật Giáo Ai Dấu ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

giáo lý là nói rõ sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo con nói rõ sự thật thì phật tử hiểu hết người ta

Xem thêm

Nghề Tu

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:58

Bác nói giải thoát (giải thoát là: bỏ hết) nên người ta chửi Bác là đúng cái quy luật vật lý thế giới

Xem thêm

Sự Hiểu Đạo Của Các Thầy Trong GHPG

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:35

Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong

Xem thêm

Đố Người Thế Gian: Tu - Sỹ .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:55

không biết đạo Phật dạy cái gì, ông Phật Thích Ca là ai, thế giới này là thế giới gì, người ta không có hiểu

Xem thêm