Tánh Phật : Lời Hứa Và Sự Lãng Quên

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:28

Tánh Người sai làm cái gì Tánh Phật làm cái nấy nên luân hồi mãi trong tam giới này

Xem thêm

Khi Huyền Ký công bố ra tất cả các pháp môn vật lý khác bỏ đi không tu nữa có phải không

Ngày đăng : 16-09-2021 09:09:56

khi Như Lai nhập niết bàn 500 năm sau cùng đến đời mạt thượng pháp là cái pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý đã đến

Xem thêm

Tuổi thọ của Thần thừa hành và Tiên thừa hành

Ngày đăng : 19-02-2022 11:02:23

Tất cả Thần - Thánh - Tiên - Hương Linh - Cô Hồn, vv… đều không có tuổi thọ, tức sống hoài.

Xem thêm