Tại sao chấp nhiều là do vị thánh ngự

Ngày đăng : 05-01-2020 12:01:30

anh chấp cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen và công đức phước đức anh cũng không có luôn

Xem thêm

Công Đức: Quá Dễ

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:52

Tuyệt đối tạo công đức mình đừng tham và kiến chấp

Xem thêm

Khoa Hoc Tiến - Tôn Giáo Lùi Tại Sao ? ...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:53

Trong thiền tông nếu người nào nắm được cái Giáo Lý Chính Gốc của nó thì nói lúc nào cũng đúng

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Tánh Người

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

Bất cứ người nào mà ôm được bốn cái này vô rồi, thì Thiền Tông khó lắm, khó mà đi vô được cái Thiền

Xem thêm

Không...Công Đức 2...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:08

Đức Phật nói tạo bất cứ cái gì anh chỉ cần thanh tịnh. Có nghĩa là anh giúp người ta anh đừng có xen vô bất kỳ cái ý

Xem thêm

Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không

Ngày đăng : 16-05-2022 05:05:48

Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt

Xem thêm