Giải Đáp 22-08-2021: Phong Thiền Tông Sư - Tuyệt Mật

Ngày đăng : 22-08-2021 09:08:01

Thiền tông sư sống như thế nào? Điều khó khăn nhất khi trở thành 1 thiền tông sư là gì? Nhiệm vụ của thiền tông sư cơ bản

Xem thêm

Có ai ăn cướp truyền thừa bí kíp thiền tông đăng ký bản quyền nữa không

Ngày đăng : 05-09-2021 11:09:25

bất cứ người nào hiểu siêu nhân quả về pháp môn Thiền tông học này bảo họ ăn cắp và cho họ tiền thì họ cũng không

Xem thêm

Những nhân quả của người tu theo đạo Phật là gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:34

Triệt tiêu Pháp môn Thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất và nhiều

Xem thêm

Danh Tổ sư thiền là gọi danh ai, thầy xưng tổ sư thiền sẽ bị nhân quả gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:58

Thầy nào hám danh mê tiền mà xưng là tổ sư thiền thì bị nhân quả như sau: bị chết bất đắc kì tử, sau khi chết xuống địa

Xem thêm

Thiền sư là chỉ ai, điều kiện tu để đạt danh thiền sư là gì, Thiền sư thứ thiệt phải như thế nào

Ngày đăng : 06-09-2021 10:09:42

Còn ham danh ham tiền mà giả làm thiền sư thì bị nhân quả khủng khiếp lắm đó, đừng vì ham danh ham tiền mà tự xưng thiền sư tự

Xem thêm

Đạo Phật là đạo thực tế, khoa học. Vậy Đức Phật dạy gì cho người tu theo đạo Phật

Ngày đăng : 08-09-2021 07:09:08

Như Lai khuyên đừng vì danh và tiền mà xưng này xưng kia, lừa người ngu lấy tiền của những người này mà bị làm hoa báo,

Xem thêm

Tại sao có những người tu thiền tông trong thời gian rất dài nhưng sau cùng lại xảy ra mâu thuẫn

Ngày đăng : 11-09-2021 09:09:27

do: Thánh dẫn vô - sau cùng phải cướp cái Thiền tông này, chứ người bình thường không dám cướp cái Thiền

Xem thêm

Người có công đức và phước đức quỷ thần có sợ không

Ngày đăng : 25-09-2021 02:09:40

 Người nào tạo được công Đức thì chắc chắn được trở về Phật giới. Người trở về Phật giới thì quỷ thần rất nể, gọi là quỷ

Xem thêm

Tại sao kinh sám hối giúp được người vi phạm siêu nhân quả

Ngày đăng : 06-10-2021 10:10:07

Người này phải thật tình gan dạ, dám đương đầu với Cô Hồn, thì mới thành công được. Còn khiếp nhược thì thôi, theo

Xem thêm

Người tu đạo chân chính là người tu thế nào

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:19

tu theo pháp môn nào thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng của pháp môn đó và thành quả ra sao

Xem thêm