Đạo Phật: Đạo Hiểu Biết Hay Thần Quyền - Ai Phá Đạo...?

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:11

vì danh - lợi - và địa vị mà tham lam của người ta (gọi là: lừa gạt trắng trợn) thì phải xuống cái hầm 10 tỷ gọi là hầm lửa

Xem thêm

Ôi Giờ Mới Hiểu: Quỷ Giữ Hồn...

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:47

trong kinh gọi là quỷ giữ hồn. Họ phải đợi cái người nào mà tới số, khi tới đó họ xúi cho nó chết ngay vị trí đó,

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm