Oh... Thánh..!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:59

Ông Trần Tâm này là thánh thừa hành, Thánh có đẳng cấp không dám nói câu này. "Tôi có lấy

Xem thêm

Nhà Nước Pháp Quyền: Mê Tín Được Xóa Chỉ...1 Ngày..!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:32

Toàn dân mà không mê tín dị đoan thì quốc gia đó sẽ hùng cường, làm cái gì cũng được thành công, nếu

Xem thêm

Học Thiền Tông Được ... Gì?

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:52

Thiền tông nó dẹp trắng hết, chỉ việc nhà lo việc nhà, làng xóm cũng vậy có gì thì mình giúp đỡ, Quốc gia có

Xem thêm

Chỉ Cần Bỏ Chuyện Thế Gian

Ngày đăng : 27-07-2021 11:07:32

"Chỉ cần bỏ chuyện thế gian". Thì cái câu đó là cái câu mở đầu của thiền tông. Mình không bỏ mình

Xem thêm

Tu theo pháp môn Thiền tông tu sao là đúng nhất

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:00

Không tin những gì mà mình không kiểm chứng bằng khoa học được.

Xem thêm

Tổ chức lãnh đạo của mỗi Quốc gia là tổ chức như thế nào

Ngày đăng : 31-10-2021 07:10:16

Thời kỳ xã hội chủ nghĩa do sĩ, nông, công, thương, binh lập ra Bộ Chính trị lãnh đạo quốc gia.

Xem thêm