Các anh hùng dân tộc và binh sỹ chết sẽ thành gì

Ngày đăng : 06-10-2021 12:10:13

Chúng ta sống trong hệ thống Dân sự. Không nói chuyện Quân sự được.

Xem thêm