Phật - Pháp - Tăng

Ngày đăng : 09-01-2021 08:01:59

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật. Tăng là 1 vị nhà sư thanh

Xem thêm

Pháp trần đường về phật giới

Ngày đăng : 05-01-2020 08:01:23

Nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh Phật -Bồ tát- thánh -thần nó nhào vô nó dẫn con đi lục đạo

Xem thêm

Phương Pháp Vượt Hoa Tiêu Giả Về Phật Giới

Ngày đăng : 29-12-2020 12:12:30

Ngày trước Tánh phật muốn vô thì phải thần cho vô - bây giờ Tánh phật muốn về thần phải cho về mới được - mà giờ thần cho

Xem thêm

Phương Pháp Ra Kệ Thiền

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:51

KIểm thiền là: kiểm bài kệ có đủ ý theo yêu cầu, còn bài hay hay không vẫn được

Xem thêm

Ngộ 2!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

như lai thành phật các con cũng thành phật được” Như lai và các con bản thể như nhau, Phật thì tỉnh con lại say xỉn

Xem thêm

Mầm Thiền Tông (Hạt Chắc)...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:17

Tất cả những người mà muốn vô Thiền tông anh phải có công đức hoặc là Ngài A di đà thọ ký có hai con đường đó

Xem thêm