Giải đáp đạo Phật Thiền tông 02-12-2018

Ngày đăng : 03-12-2018 05:12:57

Tại sao chưa ngộ được phật tánh thanh tịnh của chính mình

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-12-2018

Ngày đăng : 17-12-2018 06:12:16

Sống bằng tánh phật là sống như thế nào

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-12-2018

Ngày đăng : 24-12-2018 08:12:07

Tập cho thân tâm vật lý được tự nhiên thanh tịnh là tập làm sao

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 07-04-2019

Ngày đăng : 08-04-2019 07:04:48

28 Ai nói ta nói kinh kim cang là người đó phỉ báng ta, còn ai nói Phật không thuyết kinh người đó chê bai ta?

30 Tại

Xem thêm

Pháp trần đường về phật giới

Ngày đăng : 05-01-2020 08:01:23

Nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh Phật -Bồ tát- thánh -thần nó nhào vô nó dẫn con đi lục đạo

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 19-01-2020

Ngày đăng : 21-01-2020 06:01:09

Thời kỳ mạt pháp tại sao không ai nói tới giác ngộ và giải thoát

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 23-02-2020

Ngày đăng : 27-02-2020 09:02:40

tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải đáp tại chánh điện Thiền tông như thường lệ

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-03-2020

Ngày đăng : 05-03-2020 09:03:08

Ai có đủ khả năng cho hỏi đáp tự do như soạn giả Nguyễn Nhân đang làm

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 24-03-2020

Ngày đăng : 29-03-2020 08:03:21

Tinh hoa của đạo phật là gì

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-06-2020

Ngày đăng : 30-06-2020 07:06:02

51 Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử và thiền tông Tân Diệu có phải cùng nguồn gốc không

Xem thêm

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-07-2020

Ngày đăng : 14-07-2020 12:07:35

Người tu thiền tông và không tu khi chết biểu hiện thế nào?

Xem thêm