Đức phật Nhiên Đăng là ai

Ngày đăng : 11-11-2019 08:11:25

Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 27/10/2019, câu 12

Xem thêm

Danh hiệu 30 vị Phật cõi Nam Diêm Phù Đề

Ngày đăng : 07-10-2020 05:10:17

Hiện nay, Đức Thế Tôn là vị Phật nơi cõi Ta Bà này, vậy sau Đức Thế Tôn là vị Phật nào? Trước Đức Thế Tôn có bao

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm