Hiến chương giáo hội phật giáo Việt Nam

Ngày đăng : 14-03-2020 06:03:29

muốn viết cái Hiến chương phải quy tụ tất cả những cao tăng đắc đạo hoặc là thánh tăng lại viết mới đúng, chứ phàm phu tăng không

Xem thêm

Trí Tuệ Sáng Suốt Để Người Văn Minh ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

Khoa học tiến Tôn giáo lùi, chắc chắn 100% khoa học thuần hiểu - tôn giáo thuần tin thôi chứ không kiểm chứng

Xem thêm

Giáo Lý...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:16

giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông này nó có giá trị rất cao, cao hơn tất cả các sách vở bình thường chứ không

Xem thêm

Xóa mê tín dị đoan là nhiệm vụ của ai, Công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là nhiệm vụ của ai

Ngày đăng : 04-12-2021 10:12:13

Nhiệm vụ mà xóa mê tín dị đoan là: chính là Nhà nước. Nhà nước quản lý Quốc gia mà

Xem thêm

Giáo lý đưa nhân loại tới chánh pháp, các lãnh đạo nhà nước có ý cho giáo lý ra đời không

Ngày đăng : 04-12-2021 02:12:10

quyển Giáo lý này ra là chuyện đó sai, cái thế giới vật chất này không có phù hợp nên người ta không cho ra vậy

Xem thêm

Có cách nào để pháp môn Thiền Tông được phổ biến rộng rãi như 1 môn khoa học tự nhiên

Ngày đăng : 20-02-2022 09:02:45

Nhà nước bảo gì thì mình làm nấy. Đừng có đem Thiền Tông vào chuyện của Nhà nước thì mất đi trật tự xã

Xem thêm