Có phải duyên thiền tông tạo nên duyên vợ chồng

Ngày đăng : 04-01-2020 11:01:33

anh đẻ ra anh không thể bắt quốc gia nuôi anh, bắt người khác nuôi anh được, chuyện anh tu thành cái gì là chuyện của anh, tự

Xem thêm

Tại sao chấp nhiều là do vị thánh ngự

Ngày đăng : 05-01-2020 12:01:30

anh chấp cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen và công đức phước đức anh cũng không có luôn

Xem thêm

Kẻ Thù Số 1 Của Người Thiền Tông ... Là ...!

Ngày đăng : 24-08-2020 08:08:46

tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không, có 2 cái

Xem thêm

Minh Tâm Kiến Tánh

Ngày đăng : 08-10-2020 08:10:50

Làm như thế nào phật tánh mình dễ hiển lộ? Làm như thế nào để được kiến tánh? Làm sao để minh tâm? Làm thế

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

Tiêu chuẩn Nối Tiếp Dòng Thiền Tông

Ngày đăng : 28-12-2020 07:12:35

Người nối tiếp Dòng thiền tông ở ngoài chùa thiền tông Tân Diệu chỉ cần có 3 chữ Tâm Tài Lực tại sao không có ai

Xem thêm

Công Đức: Quá Dễ

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:52

Tuyệt đối tạo công đức mình đừng tham và kiến chấp

Xem thêm

Khoa Hoc Tiến - Tôn Giáo Lùi Tại Sao ? ...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:53

Trong thiền tông nếu người nào nắm được cái Giáo Lý Chính Gốc của nó thì nói lúc nào cũng đúng

Xem thêm

Vào Thiền Tông: Lạc Đường Quay Lại Được Không ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:56

Tất cả những người đi sai không ai trở lại, nên nhớ rằng: thế giới này là ai dẫn (Thánh dẫn) tụi con đã theo dõi sẽ hiểu, khi

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Kinh Khủng Keo... Vật Lý

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:36

ban đầu ai cũng thích thích, nhưng mà vô rồi cái lòng tham của con người nó nổi lên, nổi lên rồi bắt đầu nó tính

Xem thêm

Khoa Học... Trong Đạo Phật Thiền Tông

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:01

Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông là nói cái gì cũng chứng minh bằng khoa học gọi là Đạo Phật Khoa Học

Xem thêm