Thanh Tịnh Nên Buông Hay Dừng (Thôi, Dứt)!

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:09

Chữ trụ là gì là dính, vô trụ là: không dính với vật chất, có nghĩa là: mình có của mình cũng không

Xem thêm

Dị Ngữ Nhà Phật: Kiến Chấp : Đa Phương - Đơn Phương

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:35

‘Non sông dời đổi mà tánh người khó thay’ là cái chỗ này, chính là cái ngã đó. thế giới âm của

Xem thêm

Càng Tu Càng Ngu, Để Tránh Phải Học Rõ Quy Luật Vật Lý

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:14

con người tu càng ngày càng ngu - càng tu càng sợ sệt - không được, tu Thiền tông không có sợ mà tu Thiền tông khám

Xem thêm

Thiền Tông Ra Đời Chuẩn Lại Tưởng và Tham Con Người...

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:47

Đạo lập ra là theo cái tưởng của mỗi người. Chính cái Thiền Tông cũng là tưởng đó, tôi tưởng muốn về trên Phật giới

Xem thêm

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng : 22-04-2021 07:04:20

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí

Xem thêm

Khi ngủ dậy không nhớ mình đang ở đâu có ảnh hưởng đường về phật giới không

Ngày đăng : 06-10-2021 12:10:49

Tu Thiền tông, bất cứ chuyện gì xảy ra, kệ nó. Mình chấp nhận quên chuyện thế gian mà

Xem thêm