Những phật tử tức con phật vì sao họ lại nhân danh tăng ni phật tử toàn quốc và thế giới kêu gọi triệt phá thiền tông

Ngày đăng : 16-01-2021 08:01:45

Tội chửi Đức Phật thì tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông - Trích Giải đáp Đạo Phật Thiền

Xem thêm

Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng : 21-01-2021 09:01:33

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái

Xem thêm

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không

Ngày đăng : 25-01-2021 09:01:10

Tăng Thượng Mạn là Tăng Khinh Chê, khinh chê Thiền Tông, sẽ đi đến cái hầm lửa, mà ở đây gọi là hầm 10

Xem thêm

Kẻ Thù Số 1 Của Người Thiền Tông ... Là ...!

Ngày đăng : 24-08-2020 08:08:46

tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không, có 2 cái

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Người sắp chết cơ thể khô và teo lại thì chết đi về đâu

Ngày đăng : 25-09-2021 12:09:41

người nào sắp chết mà khô, teo lại thì người này báo hiệu đi vào hỏa ngục.

Xem thêm

Có phải pháp môn Thiền tông là Phật thừa Phật dạy trong kinh Pháp Hoa

Ngày đăng : 12-03-2022 11:03:05

chúng ta tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hãy thận trọng: Đừng khinh hay chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mà vào hầm lửa lớn

Xem thêm