Phật tử tu thiền tông nếu không về phật giới thì vào dòng tộc, vậy xin thầy nói rõ về phần dòng tộc

Ngày đăng : 21-01-2021 09:01:33

Mà Thiền Tông duy nhất không về được thì phải trở về dòng tộc. Còn không được mà làm cái

Xem thêm

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không

Ngày đăng : 25-01-2021 09:01:10

Tăng Thượng Mạn là Tăng Khinh Chê, khinh chê Thiền Tông, sẽ đi đến cái hầm lửa, mà ở đây gọi là hầm 10

Xem thêm

Người tu thiền tông phải sống thế nào mới đúng tư cách người tu giải thoát

Ngày đăng : 30-11-2019 11:11:57

Gặp Phật giết Phật gặp ma giết ma gặp cô hồn đập cô hồn có nhà lo nhà có cửa lo cửa có tổ quốc lo tổ quốc là người tu

Xem thêm

Kẻ Thù Số 1 Của Người Thiền Tông ... Là ...!

Ngày đăng : 24-08-2020 08:08:46

tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không, có 2 cái

Xem thêm

SỨC MẠNH KINH KHỦNG CỦA QUYỂN GIÁO LÝ THIỀN TÔNG

Ngày đăng : 28-12-2020 05:12:56

Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này người nào không chấp nhận, chống đối thì người này trước sau gì khi chết

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Nhân Quả... Chớ Đùa...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:09

mình bình thường mà dám nói tôi là Quốc vương thì nhân quả nặng nề như thế nào tự con biết.

Xem thêm

Thụ Hình ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:18

Khi mà anh trả nhân quả anh đừng có tưởng thì hoàn toàn anh không có trả nhân quả, vì anh trả nhân quả mà anh

Xem thêm

Những nhân quả của người tu theo đạo Phật là gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:34

Triệt tiêu Pháp môn Thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất và nhiều

Xem thêm

Tu sao mà bị vào hầm lửa lớn

Ngày đăng : 17-10-2021 01:10:08

Tu theo pháp môn Thiền Tông, mà triệt tiêu pháp môn Thiền Tông học này, thì bị vào hầm lửa lớn.

Xem thêm