Trưởng Ban Văn Hóa Phât Giáo Hiểu .....?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:37

anh tu cỡ gì đi nữa thì anh phải kiến tánh anh mới hiểu được cái cành hoa sen trên tay Đức Phật

Xem thêm

Giáo Lý Phật Giáo Ai Dấu ..?

Ngày đăng : 01-01-2021 06:01:43

giáo lý là nói rõ sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo con nói rõ sự thật thì phật tử hiểu hết người ta

Xem thêm

Sự Hiểu Đạo Của Các Thầy Trong GHPG

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:35

Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong

Xem thêm

Trí Tuệ Sáng Suốt Để Người Văn Minh ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

Khoa học tiến Tôn giáo lùi, chắc chắn 100% khoa học thuần hiểu - tôn giáo thuần tin thôi chứ không kiểm chứng

Xem thêm

Oh...Tiến Sỹ Phật Học ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:27

Ngày mà công bố Huyền Ký cũng chưa phổ biến thiền tông, là vì phổ biến thiền tông theo câu hỏi, vì thế những câu

Xem thêm

Giải Đáp 19-11-2021: Giảng Sư Đạo Phật Chính Hiệu - Mục Đích Đức Phật Lập Đạo

Ngày đăng : 19-11-2021 06:11:32

Người tu Thiền tông sử dụng tánh Người như thế nào?

Xem thêm

Nhân Quả của Thầy Tu đi giảng Đạo Phật

Ngày đăng : 22-11-2021 12:11:27

Những thầy tu theo đạo Phật, mà đi giảng đạo không giống nhau, tuỳ theo hành động của thầy mà bị Nhân quả

Xem thêm

Sao các thầy giảng sư trả lời lòng vòng lạc đề

Ngày đăng : 19-02-2022 10:02:27

Vị Thầy nào không chuyên về Thiền Tông thì không trả lời thẳng vào trọng tâm được. Thì phải trả lời vòng vòng

Xem thêm