Lý do gì người âm tiếp cận được pháp môn thiền tông

Ngày đăng : 17-11-2019 08:11:50
Nó có cái công thức tạo công đức hồi hướng cho cửu huyền thất tổ có chớ không phải không; dù quá cố ở đâu đi
Xem thêm

Cách Nhận Biết Người Chết Tái Sinh Về Cõi Nào

Ngày đăng : 29-12-2020 04:12:39

Hơi nóng đi trên cái đảnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, mà chỉ người thiền tông mới nói giải thoát thôi

Xem thêm

Thật - Giả: Và Hệ Quả

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:27

Thiền tông mới nói: “chớ giẫm Như Lai vết đã qua” có nghĩa là: “những gì Như Lai làm trước không làm

Xem thêm

Nhân Quả... Chớ Đùa...

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:09

mình bình thường mà dám nói tôi là Quốc vương thì nhân quả nặng nề như thế nào tự con biết.

Xem thêm

Thật - Giả... Khôn Lường

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:28

nếu nó có nhiệm vụ làm xáo trộn để Thiền tông phát triển thì nó không sao, còn nếu nó làm cái này

Xem thêm

Ân Hụê Thần Nhân Quả ..!

Ngày đăng : 01-01-2021 07:01:02

12 con đường luân hồi trước khi mình đi đâu nó hiện cho mình thấy, đó duy nhất chỉ có Thiền tông mới nói được cái

Xem thêm

Thụ Hình ...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:18

Khi mà anh trả nhân quả anh đừng có tưởng thì hoàn toàn anh không có trả nhân quả, vì anh trả nhân quả mà anh

Xem thêm

Những nhân quả của người tu theo đạo Phật là gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:34

Triệt tiêu Pháp môn Thiền tông thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất và nhiều

Xem thêm

Danh Tổ sư thiền là gọi danh ai, thầy xưng tổ sư thiền sẽ bị nhân quả gì

Ngày đăng : 06-09-2021 09:09:58

Thầy nào hám danh mê tiền mà xưng là tổ sư thiền thì bị nhân quả như sau: bị chết bất đắc kì tử, sau khi chết xuống địa

Xem thêm

Thiền sư là chỉ ai, điều kiện tu để đạt danh thiền sư là gì, Thiền sư thứ thiệt phải như thế nào

Ngày đăng : 06-09-2021 10:09:42

Còn ham danh ham tiền mà giả làm thiền sư thì bị nhân quả khủng khiếp lắm đó, đừng vì ham danh ham tiền mà tự xưng thiền sư tự

Xem thêm