Gian Nan Chông Gai Phổ Pháp...!

Ngày đăng : 01-01-2021 08:01:12

tu ham tiền vật chất là chửi Thiền tông; tu ham Giác Ngộ - Giải Thoát nghe Thiền Tông chạy tìm kiếm để học. 

Xem thêm

Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không

Ngày đăng : 16-05-2022 05:05:48

Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt

Xem thêm