Chia sẻ

Phật - Pháp - Tăng

Ngày đăng: 09-01-2021

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật. Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật. Tăng là 1 vị nhà sư thanh tịnh... - Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 11/8/2019, câu 21


Trò hỏi:

Xin soạn giả trả lời chữ Phật - Pháp - Tăng?
 
Thầy trả Lời:
Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là 1 vị Phật.
 
Pháp là lời dạy chân thật của 1 vị Phật, lời dạy chân thật của vị Phật là dạy theo Công Thức Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi và Công Thức Trở Về Phật Giới, đó là lời dạy của Phật. Lời dạy của vị Phật gọi là Pháp.
 
Tăng là 1 vị nhà sư thanh tịnh
Tâm thể không không chẳng dính bụi trần
Ly gia cắt ái khinh thân
Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh
Tăng là người thừa hành Phật Pháp
Đem đạo Thiền dạy khắp thế gian. 
Đó là 1 vị Tăng, được xếp vào là Thánh Tăng
 
Đó Phật – Pháp – Tăng. Đúng 3 cái vế này mới gọi là Phật – Pháp - Tăng.
 
Còn Tăng mà đi làm mướn thì Tăng đó có 2 loại Tăng: 
    Một là Phàm Phu Tăng chuyên đi làm mướn, đi làm mướn mà có đẳng cấp Tăng, là người ta phải gọi mình bằng Thầy. 
    Còn có 1 cái loại Tăng sai gì cũng làm, gọi là gì? Ai biết? Gọi là Tớ Tăng, vì làm mướn mà, cái gì cũng làm hết thì Đức Phật xếp vào cái loại là Tớ Tăng.
 
1. Thánh Tăng: là dạy người ta Giác Ngộ Giải Thoát.
 
2. Phàm Phu Tăng: đụng cái gì làm cái nấy.
 
3. Tớ Tăng: mấy ông nhà giàu có, sai thì làm, làm cái đó gọi là Tớ Tăng.
 
Đó là 3 cái Tăng. Tăng nào thì phải hỏi cho kỹ tôi nói cho nghe.