Chia sẻ

Pháp trần đường về phật giới

Ngày đăng: 05-01-2020

Nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh Phật -Bồ tát- thánh -thần nó nhào vô nó dẫn con đi lục đạo luân hồi, thì con coi chừng nó đó


Trò hỏi:
 
Người tu tập thiền tông cần làm những gì để pháp trần có thể được hiển lộ ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ muốn pháp trần nó hiện ra thì mình tối ngày con đọc tới đọc lui làm sao mà cái “đường về phật giới” nó dính vô trong cái tàng thức của con rồi thì pháp trần nó mới hiện được, giống như con ca cải lương vừa nhớ tới thì cái bài vọng cổ nó sẽ theo con hoài. Khi mà pháp trần nó hiện rồi đó thì nó có cái rất lợi là cái thứ nhất là cái ông thần ông nể mình ông biết ông này biết đường về - cô hồn cũng vậy nó không lại gần vì nó có cái lực sáng - và dòng họ cũng không đến nữa vì thế mà mình an nhiên về Phật giới. Tất cả những người tu mà được truyền thiền có công đức pháp trần nổi ra ông Phật thoải mái dẫn về, còn pháp trần không ra thì phải áp dụng đúng theo cái “đường về Phật giới”, không đúng thì nó sẽ bị lạc vào thứ nhất ông thần thả - ông cô hồn khảo sát mình ba lần đó mình phải hiểu cái này, vì thế mà người tu muốn an toàn về Phật giới thì phải đọc cái đường về Phật giới cho thuộc để khi mất thứ nhất mà mình bệnh mà sắp mất là phải cố gắng cái này phải nói tới nói lui hoài trung ấm thân vừa ra nó vẫn còn nói thì chắc chắn về Phật giới rất dễ dàng.
 
 
Trò hỏi:
 
Tại sao pháp trần lại là một trong những bước rất quan trọng trên con đường để trở về Phật giới?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ con suy nghĩ nè con đi thi thi toán đi mà thí dụ thi toán gì nhân chia con cứ nhải nhải con thuộc hết cái công thức rồi con sợ không, thì đi về nó dễ con hiểu toán con hiểu được cái cửu chương thì hoàn toàn con đâu có sợ gì, vì thế mà khi mà con về Phật giới mà cái pháp trần con đã hiện ra thì cái đường về Phật giới nó giống như nó hiện trước mắt con không có bất cứ lầm gì, bởi khi mà pháp trần nó hiện rồi thì hình ảnh này: Phật -Bồ tát- thánh -thần dẹp mất hết, Phật không hiện nổi, thánh không hiện nổi, trời không hiện nổi, Bồ tát không hiện nổi thì con an toàn con đi.
 
Nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh kia nó nhào vô nó dẫn con đi lục đạo luân hồi, thì con coi chừng nó đó, nó hiện nó gạt mình chớ không có gì trọi, hết dòng họ thì muốn ở lại để đi đầu thai luân hồi, A di đà muốn lên trên đó học cho vui...
 
Hiện nay trong kinh dịch pháp trần là hình ảnh đã qua - tầm bậy, ông vẫn dịch trong kinh pháp trần là hình ảnh lưu trong không gian - tầm bậy tầm bạ không hiểu cái gì những cái văn học của người Việt Nam căn bản mà còn không hiểu thì làm sao đi sâu vào trong cái thiền tông của đạo Phật được.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 22/12/2019