Chia sẻ

Pháp môn Đáo Bỉ Ngạn của đại sư Thượng Huệ Hạ Nhật

Ngày đăng: 27-03-2022

Pháp môn này tu thật niêm mật, chứng được quả vị Thánh thanh tịnh mà các ngài gọi là tu chứng thánh.


Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Trước kia con có đọc một quyển sách có tựa đề là: Pháp môn Đáo bỉ ngạn của đại sư Thượng Huệ Hạ Nhật hệ phái khất sĩ Bắc tông, là vị sư đã quá cố ở Chùa Linh Quang Tịnh xá quận tư. Sách có dạy cách niệm Phật như sau:
 
Niệm cho đến khi tâm con không thương - không ghét - không sạch - không dơ - không sanh - không diệt, lòng trong sạch sáng suốt như hư không trùm khắp cả muôn loài vạn vật, đồng như Phật vậy. Khi niệm phải lóng tai nghe xem ai đang niệm Phật, biết rõ tiếng niệm Phật phát ra từ đâu, rồi tìm vị Thầy nào minh bạch được chỗ thấy biết đó mà học. Con đã âm thầm hơn 10 năm để tìm Thầy giải đáp thắc mắc đó. Đến khi con đọc sách của Bác, con đã hiểu được cách niệm Phật này chính là cách niệm làm sao để thấy được rõ ràng trong tự nhiên thanh tịnh, tức nhận ra tánh Phật chân thật của mình và làm sao để sống với tánh Phật ấy, và chỉ có trở về Phật giới mới sống được với cái tánh Phật không sanh - không diệt - không sạch - không dơ như vị Đại sư viết trong sách. Con hiểu như vậy có đủ chưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Quyển sách có tựa đề là Pháp môn Đáo bỉ ngạn của Đại sư Thượng Huệ hạ Nhật, hệ phái khất sĩ Bắc tông, là vị sư đã quá cố Chùa Linh Quang tịnh xá quận tư. Sách có dạy cách niệm Phật như sau: Niệm cho đến khi tâm con không thương - không ghét - không sạch - không dơ - không sanh - không diệt, lòng trong sạch sáng suốt như hư không, trùm khắp cả muôn loài vạn vật, đồng như Phật vậy. Khi niệm phải lóng tai nghe xem ai đang niệm Phật đó, biết rõ tiếng niệm Phật phát ra từ đâu? Đây là lối tu của các vị thầy tu phái Bắc tông pha với Tịnh độ tông. Pháp môn này tu thật niêm mật, chứng được quả vị Thánh thanh tịnh mà các ngài gọi là tu chứng thánh.
 
Còn Thiền Tông không tu, nên không chứng cái gì cả. Mà tu Thiền Tông là để trở về quê cũ thành Phật. Để không còn bị sinh - già - bệnh - chết nữa. Chỉ đơn giản có vậy thôi.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022