Chia sẻ

Những người tu vật lý quay về thiền tông tu, nhưng tu không nổi thì quay về vật lý hay không tu gì nữa

Ngày đăng: 02-11-2021

Tuyệt đối đừng có khinh chê hay nói nặng nói nhẹ cái này. Nói nặng nói nhẹ nó chuyển qua cái nghiệp khác rồi.


Trò hỏi:
 
Những người đang tu vật lý, mà quay về Thiền Tông tu, nhưng mà tu không nổi, thì phải quay lại vật lý hay là không tu gì nữa ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nó có 2 loại:
 
1. Nếu mình tu không nổi, tự động đừng có nói gì hết, trở lại vật lý, muốn tu gì tu.
 
2. Tuyệt đối, khi mà bỏ Thiền Tông ra mà nói xấu Thiền Tông. Coi chừng là đi qua cái nhân quả khác rồi. Nên nhớ cái chỗ đó (chỗ hầm 10 tỷ năm). 
 
Mình không nói thì nó trở về dòng tộc. Và thần thực thi nhân quả nó đi theo cái qui luật vật lý.
 
Tuyệt đối đừng có khinh chê hay nói nặng nói nhẹ cái này. Nói nặng nói nhẹ nó chuyển qua cái nghiệp khác rồi.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019