Chia sẻ

Người Thiền Tông Sống Theo...

Ngày đăng: 01-01-2021

Tu Thiền tông không cần giữ Giới luật mà trí sáng suốt và Nhân- Nghĩa -Lễ -Trí- Tín thôi không giữ giới


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 70 ngày 23/5/2020, câu 5, 1/3/2020


Trò hỏi:
 
Tu theo Thiền tông là giữ 18 Giới luật, vậy mà Bác bảo là tu theo Thiền tông không cần giữ giới luật gì cả, xin Bác giải thích giùm con ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Tu Thiền tông không cần giữ Giới luật mà trí sáng suốt và Nhân- Nghĩa -Lễ -Trí- Tín thôi không giữ giới, chữ giới này: trộm cắp -sát sanh- tà dâm nói về sát sanh: thứ nhất sát sanh ai cũng phải sát sanh mới sống không sát sanh không sống được, vì thế mà Thiền tông không giữ giới luật 
 
Ngài Trần Nhân Tông tu gặp giặc giết giặc, nếu mà giữ giới luật thì làm sao giết giặc được, Thiền tông nếu mà con giữ giới luật thì cái chùa Tân Diệu lấy mất rồi, không dám la - không dám chửi nữa cái Thiền tông nếu mà tu mà giữ giới luật thì mấy ông thầy chửi Bác Bác không chửi lại, không giữ giới luật gì hết mà bằng trí tuệ sáng suốt và Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín anh tốt với tôi, tôi tốt với anh, anh xấu với tôi tôi xấu lại vậy thôi, thế giới vật lý này nó là vậy.
 
Giải đáp thiền tông 23/5/2020