Chia sẻ

Lục Tổ Huệ Năng có thiệt là Ngài không biết chữ

Ngày đăng: 24-09-2021

lúc đó Lư Huệ Năng mới có 5 tuổi chưa đi học...


Trò hỏi:
 
Theo như kinh Pháp Bảo Đàn thì Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, theo suy nghĩ của con thì con thấy trong kinh viết không được thuận lý lắm, dù sao thì Lục Tổ Huệ Năng cũng là con của một vị quan thì ít nhiều gì cũng biết chữ, vì vậy khi ông nghe kinh ông hiểu ý nghĩa kinh và ông làm kệ trình cho Ngũ tổ, nếu như Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ thì không thể nào thông hiểu kinh Phật. Xin bác cho chúng con biết là Lục Tổ Huệ Năng biết chữ không, thưa bác?
 
Thầy trả lời:
 
Lục tổ là con của ông quan Lư Hành Thao làm quan giữ ngân khố tức kho bạc nhà nước mà ngày nay gọi là ngân hàng quốc gia ở đảo Hải Nam - Trung Quốc ngày nay, mẹ là Lý Yến Thị. Ông quan Lư Hành Thao bị kẻ gian hãm hại về tiền bạc nên bị nhà vua đày đi vùng Trà Cổ gần biên giới Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, lúc đó Lư Huệ Năng mới có 5 tuổi chưa đi học.
 
Cháu suy nghĩ xem! Chỉ mới đây thôi năm 1954, khi nước Việt Nam chia đôi đất nước, dân tộc Việt Nam có đến 40% người dân không biết chữ, vì vậy Bác Hồ có khẩu hiệu “diệt giặc dốt” tức khắc người dân nào cũng phải đi học hết, vì vậy thời đó mới có lớp học “bình dân học vụ”, người nào không biết chữ phải vào lớp này học, có lớp dạy ban ngày có lớp dạy ban đêm. Trước năm 1954, cấp trung ương và tỉnh người nào có bằng cấp trung học là được tuyển vào làm việc, cấp quận hay huyện có bằng cấp tiểu học là được tuyển dụng vào làm việc, cấp làng hay xã chỉ cần biết đọc biết viết là được tuyển dụng vào làm việc, vì vậy thời đó người có bằng cấp tiểu học thôi thì được xem như có bằng cấp đại học như thời bây giờ vậy. Ngày xưa có nhiều vị không biết chữ nhưng ngâm thơ rất hay, làm kệ rất giỏi.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 12/09/2021