Chia sẻ

Lễ lạc thành thiền tông phật đài

Ngày đăng: 05-10-2018


Lễ Lạc Thành Thiền tông Phật Đài và An vị Phật Truyền Thiền tông tại chùa thiền tông Tân Diệu ngày 01-04-2012 (11-03 nhâm thìn)

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5: