Chia sẻ

Gian Nan Chông Gai Phổ Pháp...!

Ngày đăng: 01-01-2021

tu ham tiền vật chất là chửi Thiền tông; tu ham Giác Ngộ - Giải Thoát nghe Thiền Tông chạy tìm kiếm để học. 


Trích chuẩn hóa thiền tông 20190707 55 +1124 71 +0714 03 +0811 36 +1027 87


Trò hỏi:

 
Quý thầy chửi thiền tông mà tại sao không tới chùa đối chất với trưởng ban để làm sáng tỏ, như vậy Đức Phật gọi những người này là Tăng thượng mạn ngôn có đúng không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Những người không đến chùa đối chất là: thường thường cái người tu hành người ta không lẽ giờ lên thượng tọa rồi hòa thượng đi đối chất với mấy thằng cha không ra gì, người ta không cần đối chất, con suy nghĩ: con đang giàu có mà cái thằng ăn mày con có ra cãi lộn với nó không, tao thế này còn mày như vậy dẹp nó đi không tới, có nghĩa là người ta khi dễ người ta không tới chớ không phải người ta sợ đâu. 
 
Trò hỏi:
 
Đức Phật gọi người này là tăng thượng mạn ngôn phải không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này không phải tăng thượng mạn, tăng thượng mạn là mình không chứng gọi là chứng mới gọi là tăng thượng mạn, hay mình chưa đạt được cái này cái phần đó mà mình nói mình đạt được gọi là tăng thượng mạn. 
 
Các vị này gọi là: tăng kiến chấp cho ta là giỏi là hay là lớn gọi là tăng kiến chấp.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019

Trò hỏi:
 
Lý do gì quý thầy có bằng Tiến sỹ Phật học mà không biết Giác Ngộ- Giải Thoát các thầy nghe tới Giác Ngộ Giải Thoát quý thầy cho là của ma vương?
 
Thầy trả lời:
 
- Nếu người nào mà đi tu vô chùa với mục đích: tôi tu để Giác Ngộ và Giải Thoát thì nghe pháp môn này họ rất mừng trúng trật không cần biết tôi phải nghiên cứu anh nói Giác Ngộ- Giải Thoát có đúng không thì đây là người có trí tuệ. 
 
- Còn Người vô chùa người ta tu thứ nhất: cái chùa cho to, Phật cho lớn và thu tiền nhiều nghe tới Giác Ngộ-Giải Thoát họ chửi liền; Giác Ngộ- Giải Thoát người ta biết rằng tu Giác Ngộ- Giải Thoát Là Phải Buông, buông tất cả mọi chuyện trên thế giới này thì phải làm sao đây? Người ta đang ôm một cái chùa to, người ta ôm một cái tượng Phật bự ôm trong ngân hàng mấy chục tỉ chẳng lẽ giờ bảo buông làm sao đây? Thì người ta nghe người ta chửi là đúng rồi. 
 
Vì vậy: tu ham tiền vật chất là chửi Thiền tông; tu ham Giác Ngộ - Giải Thoát nghe Thiền Tông chạy tìm kiếm để học
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 27/10/2019