Chia sẻ

Giải thích 4 chữ Nhơn, Ngã, Chúng sanh, Thọ giả

Ngày đăng: 08-01-2022


Trò hỏi:
 
Nhơn, Ngã, Chúng sanh, Thọ giả, Bác giải thích giúp con nghĩa của các chữ này ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nhơn là Người. Ngã là Ta, cho Ta nói là đúng. Chúng sanh là nói gồm có 9 loài như sau:
 
1. Loài trời.
 
2. Loài Thần
 
3. Là Loài Thánh
 
4. Là Loài Tiên
 
5. Là loài Người
 
6. Là loài Súc Sinh.
 
7. Là loài Ngạ Quỷ.
 
8. Là loài Địa Ngục.
 
9. Là loài Thực Vật
 
Thọ giả là loài nào có Thân cũng phải giả hết. Tức không thật. Do duyên hợp mà có. 

Trò hỏi:
 
Bác nói kinh dịch bây giờ đa phần sửa hết, không còn nguyên văn đúng nghĩa, ví dụ: vậy khi con muốn đọc Kinh Kim Cang hoặc Kinh Pháp Bảo Đàn, con tìm ở đâu có Kinh dịch đúng, hay là Kinh dịch không sai, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu muốn tìm Kinh dịch đúng thì cháu hãy tìm kinh nào của Dịch giả Cưu Ma La Thập dịch thì Kinh này dịch đúng được 70%.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 01/01/2022