Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 22-07-2018

Ngày đăng: 24-09-2022


Nghe video

 


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Tại sao trong kinh đức phật dạy 84 ngàn pháp môn tu học
02 Thiền sư ni đức thảo tu hành chứng đắc, dạy tu nhưng lại không tu
03 Vấn đề về cúng kiếng trong 49 ngày cho người chết
04 Nhiệm vụ loài ngạ quỷ
05 Khi tánh người nổi lên làm sao để buông, dừng thôi dứt
06 Khi mở đĩa thiền tông, có hiện tượng bị phá, làm sao hóa giải
07 Lúc đầu tu thiền tông, lúc đầu phát ý xấu, lúc sau phát ý tốt, ý đó là thế nào
08 Vấn đề tạo công đức cho người lớn tuổi
09 Nền văn minh không gian, tam minh lục thông là như thế nào
10 Thày có lấy được nền văn mình không gian không
11 Pháp thân thanh tịnh
12 Vị tổ hoàng nhẫn
13 Vị tổ thứ 10-ở trong thai mẹ 60 năm
14 Lộ trình vào phật tánh
15 Phật tánh chân tánh lúc nào cũng hiện thị trước mắt
16 Cái Ý trong phật giới
17 Đức phật cầm cành sen ngài ma ha ca diếp nhận được