Chia sẻ

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam 23-01-2021

Ngày đăng: 28-01-2021

Muốn tu theo đạo phật thì trước hết phải tìm hiểu như thế nào? Làm lễ chúc thọ đại giới đàn pháp loa là làm cái gì?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14


Nghe mp3:

 


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

- Bấm vào link bên dưới để tải file mp3 giải đáp:

PHẦN 1 

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

PHẦN 11

PHẦN 12

PHẦN 13

PHẦN 14

 

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

PHẦN 1
01 Người thời 4.0 tu làm sao để không bị lạc hậu
02 Tại sao có danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam
03 Tu theo đạo phật khoa học thiền tông Việt Nam là tu như thế nào
04 Phân tích vài thứ người tu theo đạo phật khoa học thiền tông Việt Nam đề cập đến
05 Người tu mà nghe ai nói gì cũng tin thì gọi người đó là gì
06 Trái đất là nơi sinh ra nhân quả luân hồi, vậy tu làm sao khỏi bị nhân quả luân hồi
07 Tánh Phật có tự đi vào tam giới và tự đi ra tam giới được không
 
PHẦN 2
08 Tu theo đạo nào đó mà không xem xét kỹ đạo đó thì tu có đúng không
09 Cháu muốn tu theo đạo nào đó thì phải tìm hiểu thế nào cho đúng
10 Người sống thời đại 4.0 tu thì phải KHÔNG 4 thứ gì
11 Người tu mà không làm gì hết thì tu cái gì
12 Người tu như thế nào thì gọi là cuồng tín
13 Muốn tu theo đạo phật thì trước hết phải tìm hiểu như thế nào
14 Muốn tu theo đạo nào đó thì nên chọn đạo nào cho đúng
15 Tại sao có quá nhiều người Việt Nam mê tín, vậy phải làm sao xóa mê tín
16 Ở nước mình ngành nào chịu trách nhiệm xóa mê tín
17 Thôi miên là gì, làm sao nhận biết được và cách phòng tránh để không bị thôi miên
 
PHẦN 3
18 Người tu thiền tông không tìm hiểu rõ mà vô tu liền thì kết quả sẽ như thế nào
19 Người tu thiền tông lý do gì rất nhiều người tu sai
20 Người tu thiền tông mà tu sai thì chết đi về đâu
21 Người tu thiền tông lý do gì có 95 người không giải thoát vậy họ đi về đâu
22 Người muốn tiếp nối dòng thiền tông thì phải có tiêu chuẩn thế nào
23 Thế nào là tưởng đúng, thế nào là tưởng sai
24 Có cách nào có thể thay đổi nhân quả được không
 
PHẦN 4
25 Tu thì bị nhân quả, vậy mình không muốn tu theo đạo nào hết có được không
26 Có phải ngồi thiền mới thành phật được hay không
27 Nếu ngồi thiền không giải thoát tại sao Đức Phật ngồi thiền 49 ngày thành phật
28 Kinh sách viết lạy phật 1 lạy phước sanh vô lượng, niệm phật 1 niệm tội diệt hằng sa
29 Những người càng tu càng có linh tính làm sao để giúp họ hiểu ra
30 Muốn tu đạo nào đó thì đầu óc phải thế nào để không bị lầm
31 Tu theo đạo chúa nếu không về được cõi trời thì chết đi về đâu
32 Tu đạo phật phải tu cho thật đúng nghĩa là tu như thế nào
 
PHẦN 5
33 Con muốn tu thành phật mà con còn nhỏ tuổi con tu có được giải thoát không
34 Tại sao chùa thiền tông Tân Diệu không đốt nhang
35 Tánh Phật từ phật giới vào tam giới tạo công đức vậy tánh phật từ đâu mà có
36 Trái đất do trời tứ thiên vương tạo ra, vậy ai tạo ra trời tứ thiên vương
 
PHẦN 6
37 Làm sao cho gia đình con hết mê tín
38 Trước đây con tu thiền tông, giờ không tu thiền tông nữa thì có bị nhân quả gì không
39 Trước đây tu đạo thánh mà nếu không thành thánh được thì sẽ thành gì
40 Làm lễ chúc thọ đại giới đàn pháp loa là làm cái gì
41 Tại sao chùa thiền tông Tân Diệu không có trụ trì
42 Tổ chức xí nghiệp hay tổ chức hành chánh nghĩa là tổ chức như thế nào
43 Vì sao phải tổ chức đạo phật khoa học thiền tông
 
PHẦN 7
44 Tại sao người tu thiền tông không về phật giới được
45 Chứng minh Điện từ âm dương có trợ giúp sự sống con người
46 Có người nói ngồi thiền thành phật, vậy có thật không
47 Muốn tu thiền tông cho đúng thì phải tu thế nào
48 Tu thiền tông có bị nhân quả không
 
PHẦN 8
49 Tín ngưỡng là sao, Đạo giáo là gì, Tôn giáo và tín ngưỡng như thế nào gọi là văn minh
50 Đạo cúng tới thời văn minh 4.0 có tồn tại được không
51 Tại sao lục tổ Huệ Năng cấm các môn đồ ngồi thiền
52 Truyền tâm ấn là gì
 
PHẦN 9
53 Người tu giải thoát mà không giải thoát được có trở lại họ tộc được không
54 Người tu theo quy luật vật lý mà không chứng đắc có trở lại họ tộc được không, và chết đi về đâu
55 Đạo phật khoa học thiền tông ra đời để dạy gì
56 Tánh phật mượn thân người không tạo công đức mà còn phá thiền tông là do gì
57 Tánh phật là sáng suốt sao không sai tánh người làm theo ý tánh phật được
58 Người tu thiền tông muốn chắc chắn 100% về phật giới thì phải làm sao
59 Tại sao con chưa từng nghe nói về sáu bầu khí quyển sức hút trái đất
 
PHẦN 10
60 Người tu theo thiền tông có tánh tham khi chết đi về đâu
61 Tu theo thiền tông là buông hết mà tại sao lại còn đi ăn cắp của người khác
62 Người tu theo thiền tông làm tay sai cho người khác thì khi chết đi về đâu
63 Tại sao người tu biết giác ngộ giải thoát mà vẫn làm chuyện này chuyện kia tùm lum là tại sao
64 Những người tham vọng nhiều không tu giải thoát được đúng không
65 Tu thiền tông tu có 1 chữ mà sao rất ít người tu
 
PHẦN 11
66 Quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông bác dự đoán khi nào xuất bản
67 Người kiến chấp tánh họ như thế nào
68 Tại sao đạo phật khoa học thiền tông công bố ra có nhiều người chửi
69 Con cất thiền tông thất để giúp những người khác tu có giải thoát không
70 Tu thiền tông là không làm gì hết hay sao
71 Con muốn tạo công đức trong sáng thì phải làm như thế nào
 
PHẦN 12
72 Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam là dạy gì
73 Muốn biết thầy giảng đúng hay không đúng thì tìm hiểu ông thầy đó như thế nào
74 Thiền tông có dễ tu không
75 Công bố huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông để làm gì
76 Trung ấm thân có hình thể như thế nào
77 Tu thiền tông có lợi ích gì
78 Người tu thiền tông mà tính toán đủ chuyện thì tu như vậy có đúng không
79 Người tu thiền tông mà làm đủ chuyện cho có danh thì có về phật giới được không
 
PHẦN 13
80 Giáo lý và Huyền Ký là 2 quyển khác nhau hay cùng 1 quyển gồm 2 phần
81 Khi kinh doanh mình giúp đỡ người khác thì có bị phước đức kéo lúc về phật giới không
82 Trẻ em thích nghe thiền tông là vì sao
83 Người ngoài hành tinh có phật tánh không, sao người máy có tình cảm lý trí
84 Trung ấm thân bay về phật giới khác gì bay đi hưởng phước
85 Người có công đức nhiều hay ít thì thấy bầu tròn sáng trong khác nhau thế nào
86 Mình phát pháp trần thì thần không dám nắm mình đúng không
 
PHẦN 14
87 Con có bạn bị vong nhập thì có nên cho bạn nghe kinh an vị phật không
88 Những người nhập xác chữa bệnh cứu người là thần nhập hay thánh nhập
89 Trong bể tánh thanh tịnh, phật tánh gọi là gì
90 Hằng ngày đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm để phật pháp trường tồn có đúng không
91 Vẫn đi cầu siêu tụng đám với mẹ chồng cho xong nhiệm vụ nhưng biết là không đúng thiền tông thì có giải thoát được không
92 Mình hiểu thiền tông nhưng không xin chứng chỉ thiền tông thì có được không