Chia sẻ

Đức vua Trần Nhân Tông giải thích 2 câu then chốt trong kinh Kim Cang

Ngày đăng: 04-10-2018

- Kính thưa đức vua , thần có đọc Kinh Kim Cang có 2 ý như sau , thần không hiểu , kính xin đức vua dạy thần?
- Ý một : Quá khứ tâm bất khả đắc . Hiện tại tâm bất khả đắc . Vị lai tâm bất khả đắc.
- Ý hai : Người nào lấy sắc cầu ta . Lấy âm thanh cầu ta . Người ấy hành đạo tà!


Cụ bà Lê Thị Liên , 68 tuổi , ở Hà Nam , hỏi
- Kính thưa đức vua , thần có đọc Kinh Kim Cang có 2 ý như sau , thần không hiểu , kính xin đức vua dạy thần?
- Ý một : Quá khứ tâm bất khả đắc . Hiện tại tâm bất khả đắc . Vị lai tâm bất khả đắc.
- Ý hai : Người nào lấy sắc cầu ta. Lấy âm thanh cầu ta. Người ấy hành đạo tà!
Thần không hiểu , kính xin đức vua dạy thần?
Đức Vua Trần Nhân Tông trả lời
- Này cụ lê Thị Liên , đây là 2 câu then chốt trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật muốn giải Thoát . Người nào tu theo đạo Phật không hiểu hay cố ý không hiểu, ngồi đó tu một ngàn năm cũng không giải thoát được. Trẫm giải thích cho cụ nghe 2 ý trong Kinh Kim Cang này:
 
* Ý một :
- Trên trái đất này, lúc nào cũng luân chuyển để sanh ra nhân quả. Do đó, người nào muốn tu giải thoát thì đừng sử dụng tâm của ba thời gian này để tu. Vì sao? Vì ba thời gian này, tâm của mỗi người ai cũng bị sức hút của sự luân chuyển vật lý của trái đất, làm sao thoát ra ngoài nhân quả của trái đất này mà ngồi đó tu. Vì vậy Đức Phật dạy, con người sống trên trái đất này, dù quá khứ, hiện tại, hay vị lai, không thời nào tu giải thoát được. 
Nếu con người sống ở trái đất này mà tu, thì bị luân hồi đến các nơi như:
1. Vãng sanh đến nước Cực Lạc.
2. Vãng sanh đến các cỏi trời.
3. Vào loài Thần sinh sống.
4. Vào A La Hán.
Người muốn giải thoát ở trái đất này không ngồi tu bất cứ pháp môn nào được. Nên Đức Phật dạy ba thời: Quá Khứ - Hiện tại - Vị lai, không thời nào tu hành đắc quả Phật được.
 
* Ý hai : Lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta. Người ấy hành tà đạo là như sau:
1 . Người nào nhìn hình hay tượng của Đức Phật cầu một điều gì đó, người này hành đạo tà! Vì sao Đức Phật dạy như vậy? Vì trước khi Đức Phật nhập Niết bàn, Ma Vương có thề nguyền với Đức Phật như sau: 
- Này ông Cồ Đàm, khi ông trở về Phật giới, các đệ tử của ông mời ta nhập vào tượng của ông để làm chuyện linh Thiêng, nên ta sai gì đệ tử của ông cũng làm theo ý của ta cả, như:
- Ta làm những hiện tượng lạ, đệ tử ông tô điểm thêm để có nhiều người đến cúng thực phẩm cho ta ăn trước, đệ tử ông ăn sau. 
Nói tóm lại, đệ tử ông lợi hơn ta nhiều .
Còn giải thoát ông đừng có mơ mất công! 
- Người nào nhìn hình tượng Đức Phật mà cầu xin một điều gì đó, người này hành đạo tà!
Trẫm giải thích ý này:
1. Vì hình hay tượng của Đức Phật, các đệ tử của Như Lai vẽ hay đắp ra, thầy nào cũng mời thần nhập vào, nên Đức Phật bảo đừng lạy hay cầu xin Đức Phật một điều gì là vậy.
2. Lấy âm thanh, tức tụng chuông và đánh mõ ra tiếng, Như Lai không ở trái đất này mà nghe tiếng tụng hay chuông mõ của các ông mà tụng và đánh! Trái đất này là của Thần làm chủ. Do đó các ông tụng hay gõ mõ đánh chuông là để thần nghe.
Vì vậy , Đức Phật gọi người lấy âm thanh cầu Như Lai là cầu ma đó!
- Cụ Lê Thị Liên nghe đức vua Trần Nhân Tông dạy như vậy nên có than rằng: 
Mấy chục năm nay thần cúng cho Ma Vương ăn, tụng cho Ma Vương nghe. Thần cứ ngỡ cúng cho Phật ăn và tụng cho Phật nghe. Thần thật là kẻ ngốc!
 
Trích quyển 11 “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước...”